اسم دختر با ر

نام معنی نام جزییات
رأفت مهربانی، نرم خویی مشاهده
رؤیا رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در... مشاهده
رابعه نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور د... مشاهده
رابو نام گلی از گلهای بهاری مشاهده
رابو هدیه، پیشکش مشاهده
رابیا مشهور، نامدار مشاهده
راتا نام فرشته ای است مشاهده
راحل مهاجر مشاهده
راحله مؤنث راحل مشاهده
راحیل پاک وبی گناه، معصوم مشاهده
راحیل مسافر، کوچ کننده، آن که همیشه در سفر است مشاهده
رادا مونث راد ، بانوی بخشنده ، دختر جوانمرد مشاهده
راددخت دختر بخشنده یا خردمند مشاهده
راز آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر مشاهده
رازان نام روستایی در نزدیکی خرم آباد مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا