اسم دختر با ر

نام معنی نام جزییات
ریکا محبوب، معشوق مشاهده
رأفت مهربانی، نرم خویی مشاهده
رابیا مشهور، نامدار مشاهده
راددخت دختر بخشنده یا خردمند مشاهده
رافعه مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده مشاهده
رافونه پونه مشاهده
رام افزا افزون کننده آرامش مشاهده
رام افزون رام افزا، افزون کننده آرامش مشاهده
رام بانو بانوی آرام یا بانوی شاد مشاهده
رامدخت دختر آرام مشاهده
رامسینا نام یکی از خدایان آشور مشاهده
رامشین نام روستایی در نزدیکی سبزوار مشاهده
رامینه رامین مشاهده
راویز خارشتر مشاهده
رخ افروز روشن کننده چهره، شادی آور مشاهده
رخامین رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام مشاهده
رخشاد خشرو، دارای چهره شاد و گشاده مشاهده
رخشیده رخشید مشاهده
رخگل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
رخنا زیبارو مشاهده
رخنار زیبارو مشاهده
رخک مرکب از رخ( چهره، صورت) + ک( نشانه تحبیب) مشاهده
رزین دخت رزین(عربی) + دخت(فارسی) دختر موقر و متین مشاهده
رضیه مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان د... مشاهده
روح انگیز روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا مشاهده
روحبخش روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز مشاهده
روزافزون آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پی... مشاهده