اسم پسر با ی

نام معنی نام جزییات
یاسین نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
یزدان <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:... مشاهده
یکتا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه یکتا با تلفظ /Yəktā/... مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
یونا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه یونا ب... مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
یارا <p>(تلفظ: yārā) اسمی پسرانه و فارسی</p> <p>به معن... مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
یاسان نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتاب... مشاهده
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده
یاشا زنده باشی مشاهده
یاسر نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر مشاهده
یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام ی... مشاهده
یعقوب آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف... مشاهده
یارتا همتای یار، همچون یار مشاهده
یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسر... مشاهده
یزدان مهر خداوند خورشید مشاهده
یوشع خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت... مشاهده
یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حم... مشاهده
یاور یاری دهنده، کمک کننده مشاهده
یزداد نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
یادگار آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به ص... مشاهده
یدالله دست خداوند، قدرت خداوند مشاهده
یورام خداوند بر من است مشاهده
یادا نشان مشاهده
یارعلی یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع) مشاهده
یارمحمد یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) مشاهده
یاره یارا، قدرت مشاهده
یارور یاریگر، یاور مشاهده
یزدان آفرید آفریده خداوند مشاهده
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
یزدانیار آن که خداوند یا و یاور اوست مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده
ینال سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد مشاهده
یهودا حمد،نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
یوزارسیف یوسف مشاهده