اسم پسر با ی

نام معنی نام جزییات
یادا نشان مشاهده
یادگار آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به ص... مشاهده
یارا توانایی، قدرت مشاهده
یارتا همتای یار، همچون یار مشاهده
یارعلی یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع) مشاهده
یارمحمد یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) مشاهده
یاره یارا، قدرت مشاهده
یارور یاریگر، یاور مشاهده
یاسان نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتاب... مشاهده
یاسر نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر مشاهده
یاسین نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
یاشا زنده باشی مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حم... مشاهده
یاور یاری دهنده، کمک کننده مشاهده