اسم پسر با ی

نام معنی نام جزییات
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده
یدالله دست خداوند، قدرت خداوند مشاهده
یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسر... مشاهده
یزداد نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
یزدان خداوند، ایزد مشاهده
یزدان آفرید آفریده خداوند مشاهده
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
یزدان مهر خداوند خورشید مشاهده
یزدانیار آن که خداوند یا و یاور اوست مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده
یزدگرد خدای زمین ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
یعقوب آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف... مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده