اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
ائلمان مانند مردم مشاهده
ائیریا ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب مشاهده
اباذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
ابالفضل ابوالفضل،خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حس... مشاهده
ابتهاج شادمانی، خوشی مشاهده
ابتهاش ابتهاج مشاهده
ابتین آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهن... مشاهده
ابرارها پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
ابوالحسن پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس مشاهده
ابوالحسین پدر حسین، کنیه آهو مشاهده
ابوالعباس پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده) مشاهده
ابوالعلا پدر علا کنیه پرستو مشاهده
ابوالفتح پدر فتح مشاهده
ابوالفرج پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر مشاهده