اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
ارماسب دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
اکدش دورگه، معشوق، محبوب مشاهده
ارمانک از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که... مشاهده
ارمایل ارمانک مشاهده
اکلیا نام پسری در شعر نیما یوشیج مشاهده
ایبک ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است مشاهده
ارناک رزمجو مشاهده
ارواد نیرومند مشاهده
ایرانیار یار ایران مشاهده
اریاسب نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
ایزد پناه آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران... مشاهده
ایزدبد نام یکی از سرداران زمان هخامنشی مشاهده
ایزدداد داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان ا... مشاهده
ایزدگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده