اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
ارکان رکنها ، مبنا ها ، پایه ها ، کنایه از بزرگان و کارگ... مشاهده
ایلیار کمک کننده به ایل ، محافظ خانواده مشاهده
اردیان مقدس مشاهده
اویس گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است مشاهده
اترین آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ ن... مشاهده
ادیب سخن دان، سخن شناس، معلم، مربی مشاهده
اران حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیم... مشاهده
اروند نام رودی در ایران مشاهده
اسامه شیر، اسد مشاهده
الوند اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان مشاهده
اکتای نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان مشاهده
احد یگانه، یکتا، از نامهای خداوند مشاهده
اسحاق خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
ارشاویر ارشویر،نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
افشین نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی،تون اپ ۱۹۰۱ مشاهده
ایلماز پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان... مشاهده
ارسطو ارسطاطالیس، ارسطوطالیس حکیم نامدار یونانی و شاگرد... مشاهده
اکبر بزرگ تر مشاهده
اصغر کوچک تر مشاهده
ایلیاد نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات... مشاهده
اعلا برگزیده، برتر مشاهده
ارمیس هرمس مشاهده
ارد نام چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
اردشیر آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از... مشاهده
امیرکسری مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری... مشاهده
ارنوش نعره و صدای ببر مشاهده
اصلان شیر مشاهده
انوش بی مرگ، جاودان مشاهده
ارسن به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع مشاهده
ایرج پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون... مشاهده
ایلکین اولین، نسختین ، جلوتر از همه مشاهده
اعلی برتر، بالاتر ، بلندتر، برگزیده از هر چیزی ، نامی ا... مشاهده
ابوالحسن پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس مشاهده
الیاد ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل مشاهده
ابوذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
اردا نام موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
انوشیروان دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسا... مشاهده
اوژن به زمین افکننده ، از بین برنده دشمن مشاهده
اسد شیر، نام برج پنجم از برجهای دوازده گانه، برابر با... مشاهده
ایوب آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که... مشاهده
ابوبکر نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر... مشاهده
ارکین آزاد مشاهده
ایریک آریایی مشاهده
اریس زیرک، هوشیار مشاهده
ایلگار خداوندگار- قدرتمند - مرکب از ایل به معنای خداوند ی... مشاهده
الیان نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
ارسیا زلال و شفاف مانند اشک چشم-به کسر الف اول - مرکب از... مشاهده
ایاز نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی مشاهده
اسفندیار آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایران... مشاهده
اسکندر یاری کننده مرد، نام پادشاه معروف یونان بنا به روای... مشاهده