اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
ابوالفضل خداوند و صاحب هنر، کنیه دینار، لقب چهارمین فرزند ع... مشاهده
ابوالقاسم پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص) مشاهده
ابوبکر نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر... مشاهده
ابوذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
ابوریحان نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم،... مشاهده
ابوطالب نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع) مشاهده
ابوعزیز پدر عزیز مشاهده
ابومسلم نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کر... مشاهده
اپرنگ نام پسر سام مشاهده
اپرویز پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه س... مشاهده
اتبک در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر... مشاهده
اترک نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد مشاهده
اترین آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ ن... مشاهده
اثیر شریف، کریم مشاهده
اثیرالدین شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ش... مشاهده