اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
اسمعیل اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع)... مشاهده
اشتاد راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای م... مشاهده
اشرس مرد دلاور، دلیر، نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
اشرف الدین شریف تر در دین مشاهده
اشعیا نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل مشاهده
اشناس نام افشین و چند تن دیگر مشاهده
اشو مقدس مشاهده
اشک ناز مرکب از اشک و ناز ، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف مشاهده
اشکش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرمانده... مشاهده
اشیر خوشحال، نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
اصیل الدین دارای اصالت در دین، نام پسر خواجه نصیرالدین طوسی مشاهده
اعتبارعلی آن که ارزش و اعتبار از علی(ع) یافته است مشاهده
اغریرث صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پش... مشاهده
افتخارالدین موجب افتخار دین مشاهده
افریدون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده
افضل برترین، بالاترین مشاهده
افضل الدین برترین در دین مشاهده
افلاطون نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی مشاهده
اقبال علی آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است مشاهده
البتگین نام جد محمود پادشاه غزنوی مشاهده
الچین ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل مشاهده
الدنیز اقیانوس مشاهده
ائیریا ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب مشاهده
اباذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
الله داد الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند مشاهده
ابتهاج شادمانی، خوشی مشاهده
اللهیار الله (عربی) + یار (فارسی) آن که خداوند یار ویاور ا... مشاهده
ابتهاش ابتهاج مشاهده
ابرارها پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
ابوالحسین پدر حسین، کنیه آهو مشاهده
ابوالعباس پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده) مشاهده
ابوالعلا پدر علا کنیه پرستو مشاهده
ابوالفتح پدر فتح مشاهده
ابوالفرج پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر مشاهده
الکوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
ابوریحان نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم،... مشاهده
ابوعزیز پدر عزیز مشاهده
ابومسلم نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کر... مشاهده
اپرنگ نام پسر سام مشاهده
اپرویز پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه س... مشاهده
اتبک در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر... مشاهده
اترک نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد مشاهده
اثیر شریف، کریم مشاهده
اثیرالدین شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ش... مشاهده
امام قلی امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک... مشاهده
احسان الله نیکی خداوند مشاهده
احیا زندگان، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست... مشاهده
اختای همانند نیزه - تیز مشاهده
اختیارالدین آن که دین او را انتخاب کرده است مشاهده
اخشاد نام پادشاه فرغانه مشاهده