اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آباقا نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول مشاهده
آبرلی آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند مشاهده
آتا پدربزرگ مشاهده
آتاباللی یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام مشاهده
آتابای آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف... مشاهده
آتابیگ لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزاد... مشاهده
آتابیک پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک مشاهده
آتاش آداش، همنام مشاهده
آتاقلیچ شمشیر پدری مشاهده
آتاگلدی مشاهده
آتاگلدی پدر آمد،پدر بزرگ آمد-در بین ترکمن ها رسم است اولین... مشاهده
آتامکین مانند پدرم مشاهده
آتان پرتاب کننده مشاهده
آتان پرتاب کننده مشاهده
آتاناز دختر نازنین بابا ، مشاهده