اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آتجان کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد مشاهده
آتسز نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی مشاهده
آتلاز اطلس، حریر - پارچه نرم و لطیف مشاهده
آتلی سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار مشاهده
آتمش عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی مشاهده
آتیال یال اسب - از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان مشاهده
آتیجی تیر انداز ماهر مشاهده
آچیق باز ، گشوده مشاهده
آداش آتاش ، همنام ، هم اسم مشاهده
آدلی نامور، نامدار مشاهده
آدی گوزل خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می... مشاهده
آدیگوزل خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می... مشاهده
آذراوغلی پسر آذر بایجان مشاهده
آذرتاش آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسان... مشاهده
آراز گویش ترکی رودخانه ارس مشاهده