اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
اولدوز ستاره مشاهده
گزل زیبا مشاهده
آیتکین غلام ماه مشاهده
ایلقار عهد و پیمان ، عهد بستن مشاهده
اماندا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
ارکین آزاد مشاهده
ترکان در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر س... مشاهده
تورال جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان مشاهده
آیجان پاک و آراسته همچون ماه مشاهده
آی سودا ماه در آب مشاهده
خانم گل خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت... مشاهده
الیاد ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل مشاهده
خانم کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف،... مشاهده
تانسو تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی مشاهده
خانوم خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و... مشاهده
بکتاش بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم مشاهده
تايماز بی نظیر ، بی همتا مشاهده
آیدان مانند ماه ، بانوی زیبا رو ، دختری که چهره اش همچون... مشاهده
گلین عروس مشاهده
آلتین آلتنای،زر، طلای ناب مشاهده
آدلی نامور، نامدار مشاهده
آتا پدربزرگ مشاهده
شانلی شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسی... مشاهده
سلماز سولماز مشاهده
آی ماه مشاهده
آیتاش همتای ماه،نام شخصی در دوره سامانیان مشاهده
تیمور نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان مشاهده
بی بی ناز بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
آلپ ارسلان آلب ارسلان، شیر مرد،شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و ن... مشاهده
شلاله آبشار مشاهده
آی سا آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه مشاهده
منجوق نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس... مشاهده
امان ایمنی، آرامش مشاهده
بایرام عید، جشن،ترکی شده پدرام مشاهده
ببک مردمک چشم مشاهده
تارلا کشتزار مشاهده
ایل ناز ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز مشاهده
توماج چرمی رنگین و خوش بو مشاهده
الکا سرزمین، ناحیه مشاهده
گوزل زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو مشاهده
آلاگل آلا( ترکی) + گل (فارسی) ، گل رنگی، نام بزرگترین تا... مشاهده
ایتکین آیتکین،غلام ماه مشاهده
سوینچ شادی مشاهده
بابر ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک مشاهده
آیتای مانند ماه مشاهده
آتاش آداش، همنام مشاهده
مونجوق منجوق مشاهده
آوادان زیبا، قشنگ مشاهده
تلناز موی قشنگ مشاهده
سالداش صخره مشاهده