اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
تورال جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان مشاهده
آیتکین غلام ماه مشاهده
یاشیل سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود مشاهده
ارکین آزاد مشاهده
ترکان در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر س... مشاهده
آی سودا ماه در آب مشاهده
آیتاش همتای ماه،نام شخصی در دوره سامانیان مشاهده
گزل زیبا مشاهده
آیگل درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل مشاهده
آتا پدربزرگ مشاهده
خانم گل خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت... مشاهده
بکتاش بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم مشاهده
آلتین آلتنای،زر، طلای ناب مشاهده
ایاز نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی مشاهده
ایلقار عهد و پیمان ، عهد بستن مشاهده
بابر ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک مشاهده
آی ماه مشاهده
آی سا آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه مشاهده
آیجان پاک و آراسته همچون ماه مشاهده
توماج چرمی رنگین و خوش بو مشاهده
آیدان مانند ماه ، بانوی زیبا رو ، دختری که چهره اش همچون... مشاهده
تیمور نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان مشاهده
اماندا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
آدلی نامور، نامدار مشاهده
بی بی ناز بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
آلپ ارسلان آلب ارسلان، شیر مرد،شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و ن... مشاهده
ایل ناز ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز مشاهده
تلناز موی قشنگ مشاهده
سالداش صخره مشاهده
طغرل پرنده شکاری از خانواده باز مشاهده
آیا تای مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان مشاهده
آیلما تاب ماه مشاهده
آتاش آداش، همنام مشاهده
آتان پرتاب کننده مشاهده
خانم کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف،... مشاهده
خانوم خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و... مشاهده
آتسز نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی مشاهده
شانلی شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسی... مشاهده
امان ایمنی، آرامش مشاهده
امان الله آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است مشاهده
بایرام عید، جشن،ترکی شده پدرام مشاهده
گلین عروس مشاهده
گوزل زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو مشاهده
سلجوق نام جد خاندان سلجوقیان مشاهده
سلماز سولماز مشاهده
ارسمان نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین مشاهده
آلاگل آلا( ترکی) + گل (فارسی) ، گل رنگی، نام بزرگترین تا... مشاهده
ایتکین آیتکین،غلام ماه مشاهده
شلاله آبشار مشاهده
ترخان در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانن... مشاهده