اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
شادتگین شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران درب... مشاهده
هورتاش هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است مشاهده
آتامکین مانند پدرم مشاهده
تیمورتاش نام یکی از طوایف ترک مشاهده
آتجان کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد مشاهده
البتگین نام جد محمود پادشاه غزنوی مشاهده
سبکتین نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی مشاهده
الچین ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل مشاهده
الدنیز اقیانوس مشاهده
خاقان لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه مشاهده
قیزبس دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد... مشاهده
المینا مشاهده
الکا سرزمین، ناحیه مشاهده
آتلاز اطلس، حریر - پارچه نرم و لطیف مشاهده
اتبک در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر... مشاهده
آتلی سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار مشاهده
آتمش عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی مشاهده
جانلی جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده مشاهده
امام قلی امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک... مشاهده
آتیال یال اسب - از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان مشاهده
آتیجی تیر انداز ماهر مشاهده
اختای همانند نیزه - تیز مشاهده
بایتگین از امرای سلطان مسعود غزنوی مشاهده
آچیق باز ، گشوده مشاهده
ببک مردمک چشم مشاهده
شاه صنم شاه(فارسی) + صنم(عربی) ، شاه زیبارویان، نام همسر ف... مشاهده
آداش آتاش ، همنام ، هم اسم مشاهده
ارتاش مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی) مشاهده
گوهرتاش گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر مشاهده
ارتگین همسر دلاور مشاهده
آدی گوزل خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می... مشاهده
یارات مشاهده
آدیگوزل خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می... مشاهده
شاهسون شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه... مشاهده
شاهقلی شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ای... مشاهده
آذراوغلی پسر آذر بایجان مشاهده
آق بانو آق( ترکی) + بانو(فارسی)، بانوی سپید،کسی که چهره ای... مشاهده
آق گل آق( ترکی) + گل ( فارسی) گل سفید مشاهده
صاباح ترکی از عربی صبح مشاهده
صاباح گل صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل مشاهده
آذرتاش آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسان... مشاهده
بکیاش بکتاش مشاهده
آلان قوا آلان گوا، زیبای وحشی مشاهده
آلان گوا آلان قوا، زیبای وحشی مشاهده
بی بی گل بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز... مشاهده
آلب (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان مشاهده
بی بی ماه بی بی( ترکی) + ماه(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
دادلی شیرین و نمکین مشاهده
آلب ارسلان شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس ، نام یکی از پاد... مشاهده
آلب تکین مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای... مشاهده