اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
ماه بی بی ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و... مشاهده
آرویج همیشه سبز- باطراوت - شاداب مشاهده
آیدک آیتک،مانند ماه مشاهده
تکش نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان مشاهده
آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است. اص... مشاهده
آتاباللی یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام مشاهده
قراتکین غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی مشاهده
آتابیگ لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزاد... مشاهده
آتابیک پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک مشاهده
آتاقلیچ شمشیر پدری مشاهده
آتاگلدی مشاهده
سبحان قلی سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند مشاهده
شادتگین شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران درب... مشاهده
هورتاش هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است مشاهده
آتامکین مانند پدرم مشاهده
تیمورتاش نام یکی از طوایف ترک مشاهده
آتجان کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد مشاهده
البتگین نام جد محمود پادشاه غزنوی مشاهده
سبکتین نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی مشاهده
الچین ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل مشاهده
خاقان لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه مشاهده
قیزبس دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد... مشاهده
المینا مشاهده
آتلاز اطلس، حریر - پارچه نرم و لطیف مشاهده
اتبک در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر... مشاهده
آتلی سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار مشاهده
آتمش عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی مشاهده
جانلی جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده مشاهده
آتیال یال اسب - از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان مشاهده
آتیجی تیر انداز ماهر مشاهده
اختای همانند نیزه - تیز مشاهده
بایتگین از امرای سلطان مسعود غزنوی مشاهده
آچیق باز ، گشوده مشاهده
آداش آتاش ، همنام ، هم اسم مشاهده
ارتاش مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی) مشاهده
گوهرتاش گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر مشاهده
ارتگین همسر دلاور مشاهده
آدی گوزل خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می... مشاهده
یارات مشاهده
آدیگوزل خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می... مشاهده
شاهسون شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه... مشاهده
شاهقلی شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ای... مشاهده
آذراوغلی پسر آذر بایجان مشاهده
آق بانو آق( ترکی) + بانو(فارسی)، بانوی سپید،کسی که چهره ای... مشاهده
آق گل آق( ترکی) + گل ( فارسی) گل سفید مشاهده
صاباح ترکی از عربی صبح مشاهده
صاباح گل صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل مشاهده
آذرتاش آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسان... مشاهده
بکیاش بکتاش مشاهده
آلان قوا آلان گوا، زیبای وحشی مشاهده