اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آباقا نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول مشاهده
ایلدرم ایلدیریم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق مشاهده
ایلدیریم ایلدرم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق مشاهده
آوادان زیبا، قشنگ مشاهده
تگین تکین، پهلوان، دلاور مشاهده
ایلیم طایفه من،قبیله ام مشاهده
سوینچ شادی مشاهده
پارلار درخشان ، منور ، پخش کننده نور مشاهده
آرخا آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی مشاهده
طرخان از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسی... مشاهده
نیک تاش نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان مشاهده
ماشگانا مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در... مشاهده
طغاترکان نام دختر الغ بیک گورکان مشاهده
آبرلی آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند مشاهده
آی اوز ماهرخ، ماهرو مشاهده
طغاتیمور نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول مشاهده
آی بک بت، صنم مشاهده
طغان شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک مشاهده
آی بی بی ماه بی بی مشاهده
آی پری آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری مشاهده
بغرا نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایت... مشاهده
آی خانم ماه بانو مشاهده
آی گوزل ماه زیبا مشاهده
آی گین ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه ، مرکب از... مشاهده
آی نشان آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه مشاهده
طمغاج از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب مشاهده
آیتای مانند ماه مشاهده
آیتغمش زاده ماه مشاهده
دورسین باقی بماند مشاهده
منجوق نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس... مشاهده
توسن اسب سرکش مشاهده
آیتونا در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارس... مشاهده
ساوالان سبلان مشاهده
آیخان آیخان (آی + خان) پادشاه ماه مشاهده
شهرتاش شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری مشاهده
آیدنگ مهتاب مشاهده
ماه بی بی ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و... مشاهده
آرویج همیشه سبز- باطراوت - شاداب مشاهده
آیدک آیتک،مانند ماه مشاهده
تکش نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان مشاهده
آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است. اص... مشاهده
ماه خانم ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
آتاباللی یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام مشاهده
قراتکین غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی مشاهده
آتابای آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف... مشاهده
آتابیگ لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزاد... مشاهده
آتابیک پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک مشاهده
آتاقلیچ شمشیر پدری مشاهده
آتاگلدی مشاهده
سبحان قلی سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند مشاهده