اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
ماشگانا مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در... مشاهده
طغرل پرنده شکاری از خانواده باز مشاهده
آیخان آیخان (آی + خان) پادشاه ماه مشاهده
ماه خانم ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
آتابای آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف... مشاهده
آیلما تاب ماه مشاهده
آتان پرتاب کننده مشاهده
الدنیز اقیانوس مشاهده
آتسز نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی مشاهده
امام قلی امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک... مشاهده
امان الله آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است مشاهده
شاه صنم شاه(فارسی) + صنم(عربی) ، شاه زیبارویان، نام همسر ف... مشاهده
سلجوق نام جد خاندان سلجوقیان مشاهده
ارسمان نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین مشاهده
بی بی گل بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز... مشاهده
آلماز از اعلام زنان مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده
ینال سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد مشاهده
ترخان در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانن... مشاهده
آباقا نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول مشاهده
ایلدرم ایلدیریم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق مشاهده
ایلدیریم ایلدرم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق مشاهده
تگین تکین، پهلوان، دلاور مشاهده
ایلیم طایفه من،قبیله ام مشاهده
پارلار درخشان ، منور ، پخش کننده نور مشاهده
آرخا آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی مشاهده
طرخان از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسی... مشاهده
نیک تاش نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان مشاهده
طغاترکان نام دختر الغ بیک گورکان مشاهده
آبرلی آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند مشاهده
آی اوز ماهرخ، ماهرو مشاهده
طغاتیمور نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول مشاهده
آی بک بت، صنم مشاهده
طغان شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک مشاهده
آی بی بی ماه بی بی مشاهده
آی پری آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری مشاهده
بغرا نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایت... مشاهده
آی خانم ماه بانو مشاهده
آی گوزل ماه زیبا مشاهده
آی گین ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه ، مرکب از... مشاهده
آی نشان آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه مشاهده
آیا تای مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان مشاهده
طمغاج از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب مشاهده
آیتغمش زاده ماه مشاهده
دورسین باقی بماند مشاهده
توسن اسب سرکش مشاهده
آیتونا در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارس... مشاهده
ساوالان سبلان مشاهده
شهرتاش شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری مشاهده
آیدنگ مهتاب مشاهده