اسم دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گرامیدخت دختر محترم و عزیز مشاهده
گرانمهر آن که دارای محبت زیاد است مشاهده
گردآفرید دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران وتور... مشاهده
گردیه از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
گزل زیبا مشاهده
گشتا بهشت، جنت مشاهده
گل نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
گل آذین آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور... مشاهده
گل آرا زینت دهنده گل،از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک... مشاهده
گل آسا مانند گل مشاهده
گل آویز مرکب از گل + آویز( آویخته شده) مشاهده
گل افروز مرکب از گل + افروز( افروزنده) مشاهده
گل اندام دارای پیکر ظریف و زیبا چون گل مشاهده
گل بهار گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل مشاهده
گل پر دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است مشاهده