اسم دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گل پرست دوستدار گل مشاهده
گل پری زیبا چون گل و پری مشاهده
گل پناه پناه گل مشاهده
گل تاج تاجی پر از گل مشاهده
گل جهان گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان مشاهده
گل دانه دانه گل مشاهده
گل سیما گل(فارسی) + سیما(عربی) آن که چهره و سیمایی زیبا چو... مشاهده
گل نسا گل(فارسی) + نسا(عربی) مرکب از گل + نسا( زنان) مشاهده
گلاب مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید مشاهده
گلابتون رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در... مشاهده
گلاره مردمک چشم - به معنی هردو چشم هم بکار می رود مشاهده
گلاسا مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت مشاهده
گلال عبیر سرخ مشاهده
گلاله کاکل مجعد، موی پیچیده مشاهده
گلاویژ ستاره سهیل ، به کسر گاف مشاهده