اسم دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گل آسا مانند گل مشاهده
گل آویز مرکب از گل + آویز( آویخته شده) مشاهده
گل افروز مرکب از گل + افروز( افروزنده) مشاهده
گل اندام دارای پیکر ظریف و زیبا چون گل مشاهده
گل پر دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است مشاهده
گل پرست دوستدار گل مشاهده
گل پناه پناه گل مشاهده
گل تاج تاجی پر از گل مشاهده
گل جهان گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان مشاهده
گل دانه دانه گل مشاهده
گل سیما گل(فارسی) + سیما(عربی) آن که چهره و سیمایی زیبا چو... مشاهده
گلاسا مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت مشاهده
گلال عبیر سرخ مشاهده
گلاله کاکل مجعد، موی پیچیده مشاهده
گلایل گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف مشاهده
گلایول گلایل، گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف مشاهده
گلباران برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود مشاهده
گلباش از نامهای رایج میان زنان کرد مشاهده
گلبان نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی... مشاهده
گلبر آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است مشاهده
گلبن بوته یا درخت گل مشاهده
گلبوته بوته گل مشاهده
گلبیز گل افشان، گلریز، خوشبو، معطر مشاهده
گلپاد نگهبان گل مشاهده
گلچهر گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده
گلرنگ به رنگ گل مشاهده
گلزاد زاده گل مشاهده
گلزار گلستان مشاهده
گلستانه نام روستایی در نزدیکی کاشان مشاهده
گلسر آن که سر و رویی چون گل دارد مشاهده
گلشاد گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است مشاهده
گلشهر از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تو... مشاهده
گلعذار گل(فارسی) + عذار(عربی)، گلچهره مشاهده
گلفشان گل افشان مشاهده
گلگونه گلگون مشاهده
گلنام دارای نامی زیبا چون گل مشاهده
گلندام گل اندام مشاهده
گلنواز نوازش کننده گل مشاهده
گلیار یار و همنشین گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد مشاهده
گهردخت دختر دارای اصالت مشاهده
گهرناز گوهرناز مشاهده
گوطلا چیزی با ارزش همچون طلا ، آنچه به زیبایی طلا باشد مشاهده
گوهرآرا آراینده گوهر، آراینده جواهر مشاهده
گوهرافروز افروزنده گوهر مشاهده
گوهربانو بانوی گرامی و اصیل مشاهده
گوهرتاب تابنده چون گوهر مشاهده
گوهرتاج تاجی از گوهر مشاهده
گوهرتاش گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر مشاهده
گوهرشید گوهری درخشان چون خورشید مشاهده
گوهرملک گوهر(فارسی) + ملک(عربی) پادشاه زاده مشاهده