اسم دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گلایل گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف مشاهده
گلایول گلایل، گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف مشاهده
گلباران برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود مشاهده
گلباش از نامهای رایج میان زنان کرد مشاهده
گلبان نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی... مشاهده
گلبانو بانویی زیبا چون گل مشاهده
گلبر آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است مشاهده
گلبرگ هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار مشاهده
گلبن بوته یا درخت گل مشاهده
گلبوته بوته گل مشاهده
گلبیز گل افشان، گلریز، خوشبو، معطر مشاهده
گلپاد نگهبان گل مشاهده
گلپونه گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و... مشاهده
گلچهر گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده
گلچهره گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده