اسم دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گوهرنگار مرصع مشاهده
گوهره نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان مشاهده
گوهرین جواهرنشان، مرصع مشاهده
گیتی ناز آن که موجب فخر و مباهات گیتی است مشاهده
گیلاکو دختر زیبای گیلانی مشاهده
گیلنار مرکب از گیل( گیلک) + نار( انار) مشاهده
گیلوا نام محلی مردمان گیلان ، نام منطقه‌ای از توابع رشت مشاهده
گیهان کیهان، جهان، دنیا، گیتی مشاهده