اسم پسر با س

نام معنی نام جزییات
سابق مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیر... مشاهده
سابق الدین پیشی گیرنده در دین مشاهده
ساتگین پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محب... مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده
ساتیار نام یکی از سرداران داریوش مشاهده
ساجد سجده کننده مشاهده
سارنگ نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی مشاهده
سارو ماه مشاهده
سارین نام روستایی در نزدیکی رفسنجان مشاهده
ساسان تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای ش... مشاهده
ساشا این نام در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی نیز بکا... مشاهده
ساعد بخشی از دست بین مچ و آرنج ، کمک کننده، مددکار مشاهده
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
سالداش صخره مشاهده
سالم فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی مشاهده