اسم پسر با س

نام معنی نام جزییات
سپندان خردل مشاهده
سپنسار از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز... مشاهده
سپهرار کره آتش ، برساخته فرقه آذرکیوان است مشاهده
سدیدالدین محکم و استوار در دین مشاهده
سرافیل مخفف اسرافیل مشاهده
سرخه از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی مشاهده
سرکب نام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان مشاهده
سرکش از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از موسیقیدانان دربار... مشاهده
سفندارمذ نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی مشاهده
سقراط نام فیلسوف بزرگ یوانی و استاد افلاطون مشاهده
سلدوز نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان مشاهده
سلم از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی مشاهده
سمک ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار مشاهده
سمکنان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخس... مشاهده
سمیح بخشنده ، بلندنظر ، کریم مشاهده
سناءالدین آن که موجب روشنایی در دین است مشاهده
سنان الدین آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می ک... مشاهده
سنباد از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در ز... مشاهده
سنجر نام یکی از پادشاهان سلجوقی مشاهده
سنجه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی... مشاهده
سهام الدین بهره ها و نصیبهای دین مشاهده
سهره سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی مشاهده
سوبیتای نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول مشاهده
سابق مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیر... مشاهده
سابق الدین پیشی گیرنده در دین مشاهده
ساتگین پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محب... مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده