اسم پسر با س

نام معنی نام جزییات
سایروس سیروس یا کوروش مشاهده
ستار پوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دور... مشاهده
سعدی سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر ب... مشاهده
سمیع شنوا، از نامهای خداوند مشاهده
ساعد بخشی از دست بین مچ و آرنج ، کمک کننده، مددکار مشاهده
ساوان سامان نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
سدیف به فتح سین ، نام چندتن از صحابه حضرت رسول مشاهده
سراج الدین آن که چون چراغی در دین است مشاهده
سلیم دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم ، نام چندتن ا... مشاهده
سوشیا سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
سوشیانس سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
سالم فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی مشاهده
سروشان نام جد بایزید بسطامی مشاهده
سالداش صخره مشاهده
ساما سام ، سیاه ، منسوب به سام مشاهده
سیاووش سیاوش مشاهده
سیروس شکل فرانسوی کوروش،کوروش مشاهده
سیف الله آن که به منزله شمشیر خدا است و در راه خداوند مبارز... مشاهده
سعدالدین موجب سعادت دین مشاهده
سلجوق نام جد خاندان سلجوقیان مشاهده
سوفرا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز مشاهده
سکندر مخفف اسکندر مشاهده
سی سیماک نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی مشاهده
سیامند نام کوهی است مشاهده
سیاوخش سیاوش مشاهده
سیبویه سیب کوچک یا بوی سیب، نام دانشمند نحوی نامدار در قر... مشاهده
سیتاک نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
سیحون از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آر... مشاهده
سامیان نام روستایی در نزدیکی اردبیل مشاهده
سیرخ نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر مشاهده
سیف الدین آن که به منزله شمشیر دین است و دشمنان دین را نابود... مشاهده
سیمک از نامهای باستانی، سفید و درخشان مشاهده
ساهر بیدار مشاهده
سینار سنباد ، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایر... مشاهده
سیناک نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه ا... مشاهده
ساورا امید مشاهده
ساونگ نام پدر باونگهه در فروردین یشت مشاهده
سیکا در گویش مازندران اردک مشاهده
ساوه نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام دلاور ت... مشاهده
سایر سیرکننده، رونده مشاهده
سباک از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان ار... مشاهده
سبحان قلی سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند مشاهده
سبلان نام کوهی در آذربایجان مشاهده
سبکتین نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی مشاهده
سپنتامن مخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت ، نام سرداری ایر... مشاهده
سپندان خردل مشاهده
سپنسار از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز... مشاهده
سپهرار کره آتش ، برساخته فرقه آذرکیوان است مشاهده
سپهرم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیک... مشاهده
سدیدالدین محکم و استوار در دین مشاهده