اسم پسر با ث

نام معنی نام جزییات
ثامر میوه دهنده، ثمردهنده مشاهده
ثاقب روشن، فروزان مشاهده