اسم پسر با ث

نام معنی نام جزییات
ثاقب روشن، فروزان مشاهده
ثامر میوه دهنده، ثمردهنده مشاهده