اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
ماتیکان نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول مشاهده
ماجد دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند مشاهده
ماحوز نوعی شاهسپرم مشاهده
ماخ از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری... مشاهده
مادیس نام پادشاه سکائیان مشاهده
ماراسپند کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و ن... مشاهده
ماراسفند ماراسپند مشاهده
مارتین رهبر مشاهده
مارتیک مشاهده
ماردین نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه مشاهده
ماروسپند از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپروی... مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
ماسیس نام کوه آرارات مشاهده
ماشاءالله آنچه خدا بخواهد،مرحبا، آفرین مشاهده