اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
ماهو نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
ماهو از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد... مشاهده
ماهونداد نام پدر دستور آذرباد از موبدان مشاهده
ماهیار دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در... مشاهده
ماونداد نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان مشاهده
ماکان نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم مشاهده
مبارزالدین جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل... مشاهده
مبارک خوش یمن، خجسته، فرخنده مشاهده
مبین آشکار - پیدا مشاهده
متی نام پدر یونس(ع) مشاهده
متین دارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نامه... مشاهده
مجتبی برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع) مشاهده
مجد بزرگی، شرف، برتری مشاهده
مجدالدین باعث بزرگی و عظمت دین مشاهده
مجدود نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی مشاهده