اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
مهرماه مرکب از مهر( محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان مشاهده
مظاهر جلوه ها، نشانه ها مشاهده
معتمد اعتماد کننده،نام یکی از خلفای عباسی که همزمان با ل... مشاهده
مانوش نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشداد... مشاهده
ماهداد داده ماه، نام شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را... مشاهده
مجد بزرگی، شرف، برتری مشاهده
محتشم دارای حشمت و شکوه، با حشمت مشاهده
مسیب بر حال خود گذاشته شده، آزاد شده ، نام یکی از سه بر... مشاهده
میحاد تک تک - جداگانه مشاهده
مشکان مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر) + ان... مشاهده
مصفا زیبا و با صفا، پاکیزه، پاک مشاهده
مطهر پاک و مقدس،منزه مشاهده
مادیس نام پادشاه سکائیان مشاهده
معین الدین یاریگر و کمک کننده در دین مشاهده
ماندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر... مشاهده
مندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر... مشاهده
منذر آگاه سازنده و پنددهنده، ترساننده، از شخصیتهای شاه... مشاهده
ماه برزین دارای شکوهی چون ماه مشاهده
منوش از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج... مشاهده
مبارک خوش یمن، خجسته، فرخنده مشاهده
محمدیار محمد(عربی) + یار(فارسی) یار و یاور محمد مشاهده
محیط آنچه شخص یا چیزی را احاطه کرده و منشأ تغییر و تحول... مشاهده
محیی زنده کننده، احیاکننده، از نامهای خداوند مشاهده
موتا نام یکی از سرداران دیلمی مشاهده
میرو از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزا... مشاهده
مشی نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم... مشاهده
مصلح آن که اصلاح می کند، اصلاح کننده مشاهده
مطیع الله مطیع و فرمانبردار خداوند مشاهده
مظفر پیروز، غالب، موفق مشاهده
ماتیکان نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول مشاهده
مظفرالدین پیروز و موفق در دین، نام پسر ناصرالدین شاه قاجار مشاهده
مظفرعلی مرکب از مظفر( پیروز) + علی( بلندمرتبه)، نام نقاش... مشاهده
مظهر نماد، نشانه،محل تجلی، تجلی گاه مشاهده
مینوس در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس مشاهده
ماحوز نوعی شاهسپرم مشاهده
ماخ از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری... مشاهده
معتضد یاری گیرنده، نام یکی از خلفای عباسی مشاهده
ماراسپند کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و ن... مشاهده
معزالدین گرامی دارنده دین، نام یکی از امیران سلسله آل کرت مشاهده
ماراسفند ماراسپند مشاهده
میهن یار دوست و یار وطن مشاهده
معطی بخشنده، عطاکننده،از نامهای خداوند مشاهده
مارتیک مشاهده
معمر طویل العمر و مسن مشاهده
میکسا کودکی که نشان از بزرگان دارد-در مراجع لاتین این وا... مشاهده
مقبل خوشبخت، خوش اقبال مشاهده
ماروسپند از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپروی... مشاهده
مقتدر قدرتمند - مرد توانا مشاهده
مقصد هدف نهایی - غایت مشاهده
مقصود آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،مطلوب و مورد... مشاهده