اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان مشاهده
مهند تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون... مشاهده
مسعود نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد... مشاهده
مرسا استوار ، ثابت ، پابرجا مشاهده
ماردین نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه مشاهده
معید تکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم) مشاهده
مجید دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از نامهای خداوند مشاهده
محمود آن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش،... مشاهده
مسلم پیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده... مشاهده
محمدعباس مرکب از دو اسم محمد و عباس مشاهده
مهراز راز بزرگ مشاهده
محمدآئین مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است مشاهده
مختار آن که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد است،... مشاهده
مهداد داده ماه مشاهده
ماجد دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند مشاهده
ماهیار دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در... مشاهده
مهام کارهای دشوار و بزرگ ، با اهمیتها مشاهده
محی الدین زنده کننده دین مشاهده
مالک ارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باش... مشاهده
مصباح چراغ ، وسیله ای روشنایی بخش ، بیشتر به چراغهای قدی... مشاهده
مارتین رهبر مشاهده
منصور یاری داده شده، پیروزشده، پیروز مشاهده
مهریار دوست و یار خورشید مشاهده
محمد کیا کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است مشاهده
مروان نام مؤسس آل مروان و وزیر و مشاور عثمان مشاهده
میشا همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است مشاهده
مهرتاش مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر مشاهده
موسی از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمر... مشاهده
مقداد نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از اولین شیعیان علی(ع... مشاهده
مزدک از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین... مشاهده
مشتاق دارای شوق، بسیار مایل، آرزومند، نام شاعر قرن دواز... مشاهده
مصیب آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار مشاهده
منوچهر در اوستا آن که از نژاد منوش است مشاهده
مرداس از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده... مشاهده
مرسل ارسال شده،فرستاده شده مشاهده
محدث گوینده سخن، آن که احادیث پیشوایان دینی را بیان می... مشاهده
مراد خواست، آرزو، منظور، مقصود مشاهده
مهریاد یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد مشاهده
میرزا میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده مشاهده
معاد جای بازگشت، بازگشتن مشاهده
مدریک پسر تیز هوش ، انسان فهیم ، کسی که درک می کند مشاهده
مزدا در ادیان ایرانی، خداوند مشاهده
مهبود مهبد- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیش... مشاهده
متی نام پدر یونس(ع) مشاهده
مهنام دارای نام زیبا مشاهده
معتصم آنچه به آن چنگ زنند، مستمسک مشاهده
ماهو نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
مهراج نام رایج پادشاهان هندوستان مشاهده
مهرام ماه آرام مشاهده
مهرپویا آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد مشاهده