اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
مالک ارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باش... مشاهده
ماناسه صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع) مشاهده
مانای سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد مشاهده
ماندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر... مشاهده
مانوش نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشداد... مشاهده
مانی نام بنیانگذار آیین مانوی مشاهده
ماه برزین دارای شکوهی چون ماه مشاهده
ماه بنداد نام یکی از بزرگان زمان انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
ماه فرزین نام پدر به آفرید مشاهده
ماه گشسپ نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی مشاهده
ماه مهر مرکب از ماه + مهر( محبت یا خورشید)، نام پدر ماهی... مشاهده
ماهان روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام... مشاهده
ماهانداد داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در... مشاهده
ماهد گستراننده و پهن کننده مشاهده
ماهداد داده ماه، نام شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را... مشاهده