اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
مقیما از شاعران قرن یازدهم مشاهده
ماسیس نام کوه آرارات مشاهده
مگابیز نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
ماشاءالله آنچه خدا بخواهد،مرحبا، آفرین مشاهده
ماناسه صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع) مشاهده
مانای سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد مشاهده
ملکان نام پدر خضر(ع) مشاهده
منجیک نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی مشاهده
مندی از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
منشور از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افر... مشاهده
ماه بنداد نام یکی از بزرگان زمان انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
منوشان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور... مشاهده
منوشچهر منوچهر مشاهده
مهابت بزرگی، هیبت مشاهده
ماه فرزین نام پدر به آفرید مشاهده
ماه گشسپ نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی مشاهده
مهباد مرکب از مه( بزرگ) + یاد( بد، پسوند اتصاف)، نام... مشاهده
ماه مهر مرکب از ماه + مهر( محبت یا خورشید)، نام پدر ماهی... مشاهده
ماهانداد داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در... مشاهده
مهذب الدین پاک و پیراسته در دین مشاهده
مهرآزاد مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آزاد(رها) مشاهده
ماهونداد نام پدر دستور آذرباد از موبدان مشاهده
مهراسپند ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام ر... مشاهده
مهران ستاد از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهان... مشاهده
ماونداد نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان مشاهده
مبارزالدین جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل... مشاهده
مهربرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور... مشاهده
مهربنداد از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پا... مشاهده
مجدالدین باعث بزرگی و عظمت دین مشاهده
مجدود نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی مشاهده
مجیر پناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند مشاهده
مهردار دارنده مهر و محبت مشاهده
مجیرالدین پنادهنده در دین مشاهده
محب الدین دوستدار دین مشاهده
محرم حرام شده، ماه اول از سال قمری مشاهده
مهرنرسه نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان مشاهده
مهست بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
مدیوماه نام پسر عموی زرتشت مشاهده
مردافکن آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و... مشاهده
مردان شه شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پس... مشاهده
مرداویج مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پن... مشاهده
مردو از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه س... مشاهده
مرشد راهنمایی کننده، ارشادکننده مشاهده
موشا موسی مشاهده
مکابیز مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
مسباد از نامهای دوران هخامنشی مشاهده
میخائیل معرب از عبری، میکائیل مشاهده
مشرف اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر... مشاهده
میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان اس... مشاهده
مشرف الدین دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف ال... مشاهده