اسم پسر با د

نام معنی نام جزییات
دانیال <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه دانیال با تلفظ /Dāniy... مشاهده
دایان سرافرازی مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده
دامون در گویش مازندران دامنه جنگل مشاهده
دارا صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در... مشاهده
دختر معنی اسم را در این قسمت بنویسید مشاهده
دستان نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده... مشاهده
دومان مه، غبار مشاهده
دادمهر داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زم... مشاهده
داریو نام پادشاهی پیش از ساسانیان مشاهده
داریا دارا، دارنده مشاهده
داوود محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب... مشاهده
داتیس نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
داود داوود مشاهده
دلیر شجاع مشاهده
دانوش نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت مشاهده
دیااکو دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شه... مشاهده
دانش مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تج... مشاهده
دماوند دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در... مشاهده
داتام نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه مشاهده
دادبه آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن د... مشاهده
دادیار حامی قانون، مجری عدالت مشاهده
دارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز... مشاهده
دان قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
داوید داوود مشاهده
دشمه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره... مشاهده
دلاور شجاع مشاهده
دمور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افر... مشاهده
دها زیرکی، هوشمندی مشاهده
دوست محمد دوست(فارسی) + محمد(عربی) دوستدار محمد مشاهده
دوستعلی دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی مشاهده
دین محمد دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام... مشاهده
داتان مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود مشاهده
دادار خالق، عادل، دادگر مشاهده
دادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور... مشاهده
دادعلی داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و... مشاهده
دادفر مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال) مشاهده
دادفرخ مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یک... مشاهده
دادفروز فروزنده عدل و داد، عادل مشاهده
دادفرین نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی مشاهده
دادهرمز داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان مشاهده
داراب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و ه... مشاهده
داران عربی دنیا و آخرت مشاهده
دارنوش نام یکی از وزیران بخت نصر مشاهده
داریاو نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها مشاهده
دارینوش نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است مشاهده
داشاب هدیه مشاهده
داشاد هدیه مشاهده