اسم پسر با د

نام معنی نام جزییات
دانیال <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه دانیال با تلفظ /Dāniy... مشاهده
دایان سرافرازی مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده
دارا صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در... مشاهده
دامون در گویش مازندران دامنه جنگل مشاهده
دختر معنی اسم را در این قسمت بنویسید مشاهده
داریو نام پادشاهی پیش از ساسانیان مشاهده
دومان مه، غبار مشاهده
داریا دارا، دارنده مشاهده
داوود محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب... مشاهده
دادمهر داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زم... مشاهده
دستان نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده... مشاهده
داتیس نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
داود داوود مشاهده
دیااکو دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شه... مشاهده
دانش مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تج... مشاهده
دانوش نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت مشاهده
داتام نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه مشاهده
دلیر شجاع مشاهده
دماوند دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در... مشاهده
دادفر مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال) مشاهده
دادیار حامی قانون، مجری عدالت مشاهده
داراب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و ه... مشاهده
دان قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
دلاور شجاع مشاهده
دها زیرکی، هوشمندی مشاهده
دادار خالق، عادل، دادگر مشاهده
دادبه آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن د... مشاهده
دارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز... مشاهده
داو هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به... مشاهده
داوید داوود مشاهده
دشمه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره... مشاهده
دمور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افر... مشاهده
دوست محمد دوست(فارسی) + محمد(عربی) دوستدار محمد مشاهده
دوستعلی دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی مشاهده
دین محمد دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام... مشاهده
داتان مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود مشاهده
دادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور... مشاهده
دادعلی داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و... مشاهده
دادفرخ مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یک... مشاهده
دادفروز فروزنده عدل و داد، عادل مشاهده
دادفرین نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی مشاهده
دادهرمز داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان مشاهده
داران عربی دنیا و آخرت مشاهده
دارنوش نام یکی از وزیران بخت نصر مشاهده
داریاو نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها مشاهده
دارینوش نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است مشاهده
داشاب هدیه مشاهده