اسم پسر با د

نام معنی نام جزییات
داتام نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه مشاهده
داتان مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود مشاهده
داتیس نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
دادار خالق، عادل، دادگر مشاهده
دادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور... مشاهده
دادبه آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن د... مشاهده
دادعلی داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و... مشاهده
دادفر مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال) مشاهده
دادفرخ مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یک... مشاهده
دادفروز فروزنده عدل و داد، عادل مشاهده
دادفرین نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی مشاهده
دادمهر داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زم... مشاهده
دادهرمز داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان مشاهده
دادیار حامی قانون، مجری عدالت مشاهده
دارا صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در... مشاهده