اسم پسر با د

نام معنی نام جزییات
دامور آواز نرم و لطیف مشاهده
داو هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به... مشاهده
داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت... مشاهده
داورا دشت مشاهده