اسم پسر با د

نام معنی نام جزییات
داشاد هدیه مشاهده
دامور آواز نرم و لطیف مشاهده
داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت... مشاهده
داورا دشت مشاهده