اسم پسر با د

نام معنی نام جزییات
داراب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و ه... مشاهده
داران عربی دنیا و آخرت مشاهده
دارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز... مشاهده
دارنوش نام یکی از وزیران بخت نصر مشاهده
داریا دارا، دارنده مشاهده
داریاو نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها مشاهده
دارینوش نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است مشاهده
داریو نام پادشاهی پیش از ساسانیان مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
داشاب هدیه مشاهده
داشاد هدیه مشاهده
دامور آواز نرم و لطیف مشاهده
دامون در گویش مازندران دامنه جنگل مشاهده
دان قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده