اسم گیلکی

نام معنی نام جزییات
آئیل نام پرنده ای است مشاهده
آهیل مرغ انجیرخوار مشاهده
آهین آهن مشاهده
تی تی گیلکی شکوفه مشاهده
تی تی سا تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زی... مشاهده
تی تی گل گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل مشاهده
تی تی نار گیلکی شکوفه انار مشاهده
تینوش نوش تو مشاهده
جیلا ژیلا ، ژاله تگرگ مشاهده
چیکا نوعی پرنده مشاهده
خالواش نوعی سبزی معطر مشاهده
خوتکا پرنده ای از نوع مرغابی مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
رایکا محبوب و معشوق مشاهده
شالیزار برنجزار مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا