اسم گیلکی

نام معنی نام جزییات
رایمون پسر باهوش مشاهده
تی تی گیلکی شکوفه مشاهده
آهیل مرغ انجیرخوار مشاهده
ناریکا دختر مهربان مشاهده
گیلار نوعی مرغابی با منقار کوچک که در آبهای شیرین زندگی... مشاهده
گیلانا دختر زیبای گیلانی مشاهده
تینوش نوش تو مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده
کیجا دختر مشاهده
کیجانا دختر مازندزرانی که عزیز و دوست داشتنی است مشاهده
تی تی نار گیلکی شکوفه انار مشاهده
چیکا نوعی پرنده مشاهده
آئیل نام پرنده ای است مشاهده
آهین آهن مشاهده
تی تی سا تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زی... مشاهده
تی تی گل گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل مشاهده
خالواش نوعی سبزی معطر مشاهده
کاس دختر چشم آبی مشاهده
شالیزار برنجزار مشاهده
خوتکا پرنده ای از نوع مرغابی مشاهده
گیلاکو دختر زیبای گیلانی مشاهده
گیلوا نام محلی مردمان گیلان ، نام منطقه‌ای از توابع رشت مشاهده
جیلا ژیلا ، ژاله تگرگ مشاهده