اسم پسر با ض

نام معنی نام جزییات
ضیا نور، روشنی مشاهده
ضرغام شیر درنده ، پهلوان، دلاور مشاهده
ضیاءالدین نور خدا مشاهده
ضحاک در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنا... مشاهده
ضیافت مهمانی مشاهده
ضیغم شیر بیشه زار ، شیر قوی ، کنایه از فرد شجاع و دلیر مشاهده