اسم پسر با ض

نام معنی نام جزییات
ضحاک در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنا... مشاهده
ضرغام شیر درنده ، پهلوان، دلاور مشاهده
ضیا نور، روشنی مشاهده
ضیاءالدین نور خدا مشاهده
ضیافت مهمانی مشاهده
ضیغم شیر بیشه زار ، شیر قوی ، کنایه از فرد شجاع و دلیر مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا