اسم پسر با ن

نام معنی نام جزییات
نادر آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس س... مشاهده
نادعلی علی را بخوان، نام دعایی مشاهده
نادین پویا و پرتحرک - الهه رودخانه مشاهده
نادینوس شاه بابل مشاهده
ناصح الدین پنددهنده در دین مشاهده
ناصر نصرت دهنده، یاری کننده مشاهده
ناصرالدین یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار مشاهده
ناضر شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز مشاهده
نامدار دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور مشاهده
نامور نام آور مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
ناهیرا روشنایی، نور مشاهده
نایب آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست ، جا... مشاهده
نبرزین نام فرماندار گرگان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
نبوت مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسا... مشاهده