اسم پسر با ن

نام معنی نام جزییات
نیکان <p>نام پسرانه نیکان با تلفظ /Nikān/ و املا Nikan ج... مشاهده
نیما نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج... مشاهده
نویان <p>(تلفظ: noviyān) اسمی پسرانه و ترکی&nbsp;</p> <... مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
نیهاد نهاد ، سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قا... مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
نامدار دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور مشاهده
نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و... مشاهده
نورهان تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
نادر آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس س... مشاهده
نادین پویا و پرتحرک - الهه رودخانه مشاهده
ناصر نصرت دهنده، یاری کننده مشاهده
نشاط شادی، خوشی، سرزندگی مشاهده
نواب عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می ش... مشاهده
نوین تازه، جدید مشاهده
نستوه خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسرا... مشاهده
نعمان نام چندتن از پادشاهان حیره مشاهده
نیاک پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است مشاهده
نیو دلیر، شجاع مشاهده
نجم الدین آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و... مشاهده
نعمت آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخ... مشاهده
نهاد سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قاعده ، مق... مشاهده
نوح معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداون... مشاهده
نیاسان شبیه به نیاکان ، مانند پدران ، پسری که شبیه اجداد... مشاهده
نصرت الله یاری خداوند مشاهده
نقی پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان مشاهده
نهام آهنگر ، نجار ، همچنین راهب دیر نشین مشاهده
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش مشاهده
نبی پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص) مشاهده
نشواد نام پهلوانی تورانی مشاهده
نصرالله یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و متر... مشاهده
نصیر یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند مشاهده
نعمت الله بخشش خداوند مشاهده
نعیم نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت مشاهده
نیاوند از نسل نیاکان ، ادامه نسل اجداد مشاهده
نیسان نام ماه دومین ماه بهار - بارانی که در اردیبهشت می... مشاهده
نیوتش با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت-بر وزن پیشکش مشاهده
نیوتیش نیوتش - با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت- (هر سه ح... مشاهده
نادعلی علی را بخوان، نام دعایی مشاهده
نیوزاد پهلوان زاده مشاهده
نیوزار از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
نادینوس شاه بابل مشاهده
نیک رای دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی مشاهده
نیکاو مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب... مشاهده
ناصح الدین پنددهنده در دین مشاهده
ناصرالدین یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار مشاهده
ناضر شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز مشاهده
نامور نام آور مشاهده