اسم پسر با ن

نام معنی نام جزییات
نستوه خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسرا... مشاهده
نشاط شادی، خوشی، سرزندگی مشاهده
نشواد نام پهلوانی تورانی مشاهده
نصر یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم،... مشاهده
نصرالدین یاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای مشاهده
نصرالله یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و متر... مشاهده
نصرت الله یاری خداوند مشاهده
نصیر یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند مشاهده
نصیرا نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم مشاهده
نصیرالدین یاری دهنده دین ، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجو... مشاهده
نضیر شاداب، سرسبز مشاهده
نظام مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و ان... مشاهده
نظام الدین موجب نظم و انظباط در دین مشاهده
نظام الملک باعث نظم و سرزمین،نام وزیر معروف سلجوقیان در قرن پ... مشاهده
نظرعلی چشم و دیده علی (ع) مشاهده