اسم پسر با ن

نام معنی نام جزییات
نبی پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص) مشاهده
نجات رهایی، خلاصی، آزادی مشاهده
نجات الله آن که خدا او را نجات داده است مشاهده
نجف نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده... مشاهده
نجم الدین آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و... مشاهده
نجیب شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن مشاهده
نجیب الدین اصیل و شریف در دین مشاهده
ندیم همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
نرداگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چ... مشاهده
نرسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
نستار از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گش... مشاهده
نستهین از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسی... مشاهده
نستود نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتا... مشاهده
نستور از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشا... مشاهده