اسم پسر با ن

نام معنی نام جزییات
ناضر شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز مشاهده
نامور نام آور مشاهده
ناهیرا روشنایی، نور مشاهده
نایب آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست ، جا... مشاهده
نبرزین نام فرماندار گرگان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
نبوت مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسا... مشاهده
نجات رهایی، خلاصی، آزادی مشاهده
نجات الله آن که خدا او را نجات داده است مشاهده
نجف نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده... مشاهده
نجیب شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن مشاهده
نجیب الدین اصیل و شریف در دین مشاهده
ندیم همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
نرداگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چ... مشاهده
نرسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
نستار از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گش... مشاهده
نستهین از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسی... مشاهده
نستود نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتا... مشاهده
نستور از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشا... مشاهده
نصر یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم،... مشاهده
نصرالدین یاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای مشاهده
نصیرا نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم مشاهده
نصیرالدین یاری دهنده دین ، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجو... مشاهده
نضیر شاداب، سرسبز مشاهده
نظام مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و ان... مشاهده
نظام الدین موجب نظم و انظباط در دین مشاهده
نظام الملک باعث نظم و سرزمین،نام وزیر معروف سلجوقیان در قرن پ... مشاهده
نظرعلی چشم و دیده علی (ع) مشاهده
نعیم الدین نعمت دین مشاهده
نعیما نعمت،تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم مشاهده
نقدعلی مرکب از نقد( ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی مشاهده
نقی الدین برگزیده در دین مشاهده
نهل از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افر... مشاهده
نوتاش همیشه، دایم مشاهده
نوذر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدا... مشاهده
نورالدین روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن... مشاهده
نورالله نور و روشنایی و فروغ خداوند مشاهده
نوراهان نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
نوروز روز نو و تازه ، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که... مشاهده
نوش آذر آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پاد... مشاهده
نوشاب آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات مشاهده
نوشیار یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ... مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده