اسم دختر با خ

نام معنی نام جزییات
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
خدیجه نام همسر پیامبر(ص) مشاهده
خاطره اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده... مشاهده
خزان نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان،... مشاهده
خاتون لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان د... مشاهده
خضرا سبز، سبزه وار، چمن زار مشاهده
خانم گل خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت... مشاهده
خوشه تعدادی دانه میوه یا گل که به محوری متصل باشند،دسته... مشاهده
خوبیار یارخوب مشاهده
خاشعه مؤنث خاشع مشاهده
خانم کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف،... مشاهده
خانوم خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و... مشاهده
خاتونک خاتون(بانو) + ک ، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیک... مشاهده
خارا نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی مشاهده
خاره خارا مشاهده
خارک نوعی خرمای زرد و خشک مشاهده
خاطرآسا خاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایش دهنده خاطر مشاهده
خاطرافروز خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش مشاهده
خاطرنواز خاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش، مطبوع مشاهده
خالده مؤنث خالد، پاینده، جاوید مشاهده
خالواش نوعی سبزی معطر مشاهده
خاور مشرق مشاهده
ختا نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده ا... مشاهده
ختمی گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلها... مشاهده
ختن نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان... مشاهده
خجسته مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت مشاهده
خجسته لقا خجسته(فارسی) + لقا(عربی) خوش سیما، خوشرو مشاهده
خدا نظر کسی که نظرکرده خداست مشاهده
خرام رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخ... مشاهده
خرامان آن که با ناز و تکبر راه می رود مشاهده
خرشا خورشید،آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از... مشاهده
خرم بانو بانوی شاد و خوشحال مشاهده
خرم بهار آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعل... مشاهده
خرم گل آن که چون گل خرم و با طراوت است مشاهده
خرمچهر آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد مشاهده
خرمدخت دختر شاد و با طراوت مشاهده
خرمن توده غله درو شده ، توده و مقدار انبوه از هر چیز مشاهده
خرمناز زیبا و با طراوت مشاهده
خرمه نام همسر مزدک مشاهده
خزر فتان - دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد مشاهده
خندان چهر آن که چهره ای خندان و متبسم دارد مشاهده
خندان گل آن که چون گل شاداب و باطراوت است مشاهده
خوتکا پرنده ای از نوع مرغابی مشاهده
خوردیس مانند خورشید، درخشان مشاهده
خورشیدبانو مرکب از خورشید + بانو( ملکه) مشاهده
خورشیددخت مرکب از خورشید + دخت( دختر) مشاهده
خورشیدرخ آن که چهره اش چون خورشید می درخشد مشاهده
خورشیدفر آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد مشاهده
خورشیدمهر آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد مشاهده
خوروش تابان و درخشان چون خورشید مشاهده