اسم دختر با خ

نام معنی نام جزییات
خوش لقا خوش(فارسی) + لقا(عربی) خوش صورت، زیبا مشاهده
خوشاب آبدار و ترو تازه ، جواهر تابان و درخشان مشاهده
خوشین خوش و زیبا مشاهده
خیرالنسا بهترین زنان ، لقب فاطمه(ع) مشاهده
خیزران گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مر... مشاهده