اسم دختر با خ

نام معنی نام جزییات
خاور مشرق مشاهده
ختا نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده ا... مشاهده
ختمی گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلها... مشاهده
ختن نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان... مشاهده
خجسته مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت مشاهده
خجسته لقا خجسته(فارسی) + لقا(عربی) خوش سیما، خوشرو مشاهده
خدا نظر کسی که نظرکرده خداست مشاهده
خدیجه نام همسر پیامبر(ص) مشاهده
خرام رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخ... مشاهده
خرامان آن که با ناز و تکبر راه می رود مشاهده
خرشا خورشید،آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از... مشاهده
خرم بانو بانوی شاد و خوشحال مشاهده
خرم بهار آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعل... مشاهده
خرم گل آن که چون گل خرم و با طراوت است مشاهده
خرمچهر آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد مشاهده