اسم دختر با خ

نام معنی نام جزییات
خاتون لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان د... مشاهده
خاتونک خاتون(بانو) + ک ، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیک... مشاهده
خارا نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی مشاهده
خاره خارا مشاهده
خارک نوعی خرمای زرد و خشک مشاهده
خاشعه مؤنث خاشع مشاهده
خاطرآسا خاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایش دهنده خاطر مشاهده
خاطرافروز خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش مشاهده
خاطرنواز خاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش، مطبوع مشاهده
خاطره اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده... مشاهده
خالده مؤنث خالد، پاینده، جاوید مشاهده
خالواش نوعی سبزی معطر مشاهده
خانم کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف،... مشاهده
خانم گل خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت... مشاهده
خانوم خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و... مشاهده