اسم دختر با ع

نام معنی نام جزییات
عسل مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و د... مشاهده
عطا بخشش، انعام مشاهده
عاطفه عربی محبت و مهربانی، عطوفت مشاهده
عارفه مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت... مشاهده
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
عطیه انعام، بخشش مشاهده
عایشه دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص) مشاهده
عالیه مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام،... مشاهده
علیا رفیع، والا مشاهده
عادله مؤنث عادل،بانوی با انصاف مشاهده
عزیر نامی که اعراب مسلمان به عزرا می دهند،عزرا مشاهده
عذرا دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نا... مشاهده
عرشیان عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان مشاهده
عسل ناز شیرین و زیبا مشاهده
عرفانه عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه... مشاهده
عهدیه منسوب به عهد، پای بند به عهد و پیمان مشاهده
عاتکه زن خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر(ص) مشاهده
عصمت بی گناهی، پاکدامنی مشاهده
عقیق نام سنگی قیمتی به رنگ زرد و صورتی یا جگری مشاهده
عالمه بانوی دانشمند مشاهده
عفت پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی مشاهده
عفیفه مؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا مشاهده
عظیمه مؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسی... مشاهده
عالم جهان، دنیا مشاهده
عزیزه مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم مشاهده
عفاف پرهیزکاری، پاکدامنی مشاهده
عقیله زن با اصل و نسب، گرامی و نجیب زاده مشاهده
عابده مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی مشاهده
عادیات نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
عناب میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد مشاهده
عنبر ماده ای چرب، خوشبو، و معطر که از معده یا روده نوعی... مشاهده
عاصفه معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد مشاهده
عاقله مؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد مشاهده
عالم تاج عالم(عربی) + تاج(فارسی) آن که چون تاجی بر سر عالم... مشاهده
عامره مؤنث عامر، آباد کننده مشاهده
عجب نوش عجب(عربی) + نوش( فارسی) نام زنی در منظومه خسروشیری... مشاهده
عزالنسا آن که موجب سربلندی زنان است مشاهده
عزت الزمان آن که موجب بزرگی و سربلندی زمان خود است مشاهده
عزت السادات آن که باعث عزت و سربلندی سیدها است مشاهده
عزت الملوک آن که باعث سربلندی و عزت پادشاهان است مشاهده
عزت بانو عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند مشاهده
عزت زمان عزت(عربی) + زمان(فارسی)،عزت الزمان مشاهده
عزت ملک باعث عزت و سربلندی پادشاه، از زنان معروف اواخر دور... مشاهده
عزت نسا زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار مشاهده
عشرت خوشگذرانی، کامجویی مشاهده
عشرت الملوک سبب خوشی پادشاهان مشاهده
عصمت الملوک عصمت پادشاهان مشاهده
عطرسای عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده مشاهده
عطیة الله عطاءالله مشاهده
عفیف دارای عفت، پرهیزکار، پارسا مشاهده