اسم دختر با ع

نام معنی نام جزییات
عابده مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی مشاهده
عاتکه زن خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر(ص) مشاهده
عادله مؤنث عادل،بانوی با انصاف مشاهده
عادیات نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
عارفه مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت... مشاهده
عاصفه معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد مشاهده
عاطفه عربی محبت و مهربانی، عطوفت مشاهده
عاقله مؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد مشاهده
عالم جهان، دنیا مشاهده
عالم تاج عالم(عربی) + تاج(فارسی) آن که چون تاجی بر سر عالم... مشاهده
عالمه بانوی دانشمند مشاهده
عالیه مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام،... مشاهده
عامره مؤنث عامر، آباد کننده مشاهده
عایشه دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص) مشاهده
عجب نوش عجب(عربی) + نوش( فارسی) نام زنی در منظومه خسروشیری... مشاهده