اسم دختر با ع

نام معنی نام جزییات
عذرا دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نا... مشاهده
عرشیان عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان مشاهده
عرفانه عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه... مشاهده
عزالنسا آن که موجب سربلندی زنان است مشاهده
عزت الزمان آن که موجب بزرگی و سربلندی زمان خود است مشاهده
عزت السادات آن که باعث عزت و سربلندی سیدها است مشاهده
عزت الملوک آن که باعث سربلندی و عزت پادشاهان است مشاهده
عزت بانو عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند مشاهده
عزت زمان عزت(عربی) + زمان(فارسی)،عزت الزمان مشاهده
عزت ملک باعث عزت و سربلندی پادشاه، از زنان معروف اواخر دور... مشاهده
عزت نسا زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار مشاهده
عزیر نامی که اعراب مسلمان به عزرا می دهند،عزرا مشاهده
عزیزه مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم مشاهده
عسل مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و د... مشاهده
عسل ناز شیرین و زیبا مشاهده