اسم دختر با ع

نام معنی نام جزییات
علویه از نسل علی(ع)، سیده مشاهده
عنبربو عنبر+ بو،معطر مشاهده
عنقا مرغی افسانه ای، سیمرغ مشاهده