اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شاپرک نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند مشاهده
شاپری شاه پری مشاهده
شاخ شمشاد کنایه از قدبلند و رعنا مشاهده
شاخ نبات شاخ(فارسی) + نبات(عربی) ، شاخ شکر، نام افسانه ای م... مشاهده
شاخسار محل انبوهی شاخه های درخت مشاهده
شادآفرید آن که شاد آفریده شد، آفریده شاد مشاهده
شاداب با طراوت، تازه مشاهده
شادان بانو بانوی شاد مشاهده
شادانه شاهدانه مشاهده
شادبانو بانوی شاد مشاهده
شادبهر آن که از شادی بهره دارد، خوشحال مشاهده
شادپری پری شاد مشاهده
شادخاتون بانوی شاد مشاهده
شاددخت دختر شاد مشاهده
شادرخ آن که چهره ای شاد و متبسم دارد مشاهده