اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شهرزاد زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب... مشاهده
شایلین <p>(تلفظ: shaylin) اسمی دخترانه و ترکی&nbsp;</p>... مشاهده
شیدا عاشق، شیفته، دلداده مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
شایلی بی همتا مشاهده
شمیم بوی خوش مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
شقایق گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش ل... مشاهده
شیوا فصیح، بلیغ مشاهده
شیما زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دخ... مشاهده
شانا باد ملایم مشاهده
شادلین نرمی و ملایمت ، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره ، م... مشاهده
شکیبا صبور و بردبار مشاهده
شایسته سزاوار، لایق و درخور مشاهده
شبنم قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله مشاهده
شاران گردنبند درست شده از بادام مشاهده
شینا شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
شکوفه گل درخشان میوه دار مشاهده
شهربانو ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه س... مشاهده
شهلا دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و ف... مشاهده
شیلان چیلان، عناب مشاهده
شایا شایان مشاهده
شاپرک نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند مشاهده
شارمین خجسته فرخنده مشاهده
شیلا از نامهای متداول هندی مشاهده
شمیسا شمسا ، خورشید ، نور و روشنایی در زند و پازند مشاهده
شهراز راز بزرگ ، راز شکوهمند مشاهده
شکرانه شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری مشاهده
شارین متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شاداب با طراوت، تازه مشاهده
شوکا در گویش مازندران آهو مشاهده
شادیا بانوی شاد ، دختر شاد و سرخش ، منسوب به شادی مشاهده
شیده روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افرا... مشاهده
شهدخت شاهدخت مشاهده
شرمین با شرم، با حیا، محجوب مشاهده
شکوه شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار مشاهده
شهره مشهور، نامدار و نامور مشاهده
شهرو نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شا... مشاهده
شهناز موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی... مشاهده
شاهدخت شاه دختر دختر شاه مشاهده
شریفه مؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند مشاهده
شارینا متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شکیلا شکیل(عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا مشاهده
شیدرخ خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید در... مشاهده
شیناز شناز ، لطیف و نازنین ، مرکب از شی(شبنم) + ناز مشاهده
شمایل خوبیها و خصلتهای نیکو و پسندیده، شکل و صورت مشاهده
شهدیس درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خا... مشاهده
شارمینا خجسته ، فرخنده ، مرکب از شارمین(سنسکریت) + الف تان... مشاهده
شکوفا شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته مشاهده