اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شاه بانگ گیاهی با میوه زرد رنگ و معطر مشاهده
شاه پرک شاپرک مشاهده
شیدر آن که چهره ای زیبا و درشان دارد مشاهده
شاه پسند گیاهی کاشتنی و زینتی که گلهای رنگارنگ چتری دارد مشاهده
شاه پونه نام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
شاه جهان مَلِک و سرور عالم ، نام یکی از مهمترین قله های رشت... مشاهده
شاه خاتون بانوی پادشاه،نام دختر قدرخان، پادشاه ترکستان در دو... مشاهده
شیرات آواز، ترانه مشاهده
شاه فرید شاه آفرید مشاهده
شاه ناز نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
شاه نبات شاه(فارسی) + نبات(عربی) نام همسر فتحعلی شاه قاجار مشاهده
شیرزن زن شجاع، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در... مشاهده
شاهجان عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است مشاهده
شاهدانه نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند مشاهده
شیرین جهان مرکب از شیرین( مطبوع، دلنشین) + جهان، نام دختر فت... مشاهده
شیرین گل گل زیبا مشاهده
شیفته عاشق، مجنون، دیوانه، مجذوب مشاهده
شاهفرند شاه پرند مشاهده
شیناب شینا - شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
شیوه روش، قاعده، حالت، وضع مشاهده
شایان دخت دختر شایسته مشاهده
شب آرا آراینده شب مشاهده
شب افروز ماه ، زیباروی، درخشنده مشاهده
شب پره پروانه ، خفاش مشاهده
شب دخت دختر شب مشاهده
شب ناز زیبایی شب، ناز شب مشاهده
شبدیس مانند شب مشاهده
شبگون به رنگ شب، شبرنگ مشاهده
شرافت بزرگ منشی، ارزشمندی مشاهده
شرمیلا محافظت ، نوعی گل ( به فتح ش) مشاهده
شرمین دخت دختر باحیا و محجوب مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
شفیعه مؤنث شفیع، شفاعت کننده مشاهده
شقاقل گیاهی پایا با برگهای معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی مشاهده