اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شاه صنم شاه(فارسی) + صنم(عربی) ، شاه زیبارویان، نام همسر ف... مشاهده
شیرات آواز، ترانه مشاهده
شاه فرید شاه آفرید مشاهده
شاه ناز نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
شاه نبات شاه(فارسی) + نبات(عربی) نام همسر فتحعلی شاه قاجار مشاهده
شیرزن زن شجاع، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در... مشاهده
شاهبانو ملکه ، شهبانو، نام دختر فخرالدوله دیلمی مشاهده
شاهجان عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است مشاهده
شاهدانه نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند مشاهده
شیرین جهان مرکب از شیرین( مطبوع، دلنشین) + جهان، نام دختر فت... مشاهده
شیرین گل گل زیبا مشاهده
شیفته عاشق، مجنون، دیوانه، مجذوب مشاهده
شاهفرند شاه پرند مشاهده
شیلر ناحیه ای مرزی در شمال شرقی عراق در مجاورت استان کر... مشاهده
شیناب شینا - شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
شیوه روش، قاعده، حالت، وضع مشاهده
شایان دخت دختر شایسته مشاهده
شب آرا آراینده شب مشاهده
شب افروز ماه ، زیباروی، درخشنده مشاهده
شب پره پروانه ، خفاش مشاهده
شب دخت دختر شب مشاهده
شب ناز زیبایی شب، ناز شب مشاهده
شبدیس مانند شب مشاهده
شبگون به رنگ شب، شبرنگ مشاهده
شرافت بزرگ منشی، ارزشمندی مشاهده
شرمیلا محافظت ، نوعی گل ( به فتح ش) مشاهده
شرمین دخت دختر باحیا و محجوب مشاهده
شروانه نام دایه مه پری در داستان سمک عیار مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
شعری نام ستاره ای مشاهده
شعله زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی مشاهده
شفیعه مؤنث شفیع، شفاعت کننده مشاهده
شفیقه مؤنث شفیق،مهربان مشاهده
شقاقل گیاهی پایا با برگهای معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی مشاهده