اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شاه پرند نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
شیدخت دختر خورشید مشاهده
شاه پری شاه پریها، عنبر مشاهده
شاین بر وزن فاعل ، شاهدانه مشاهده
شب بو گلی معطر و زینتی در رنگهای متفاوت مشاهده
شری منطقه‌ای در همدان مشاهده
شلیر به فتح شین ، شلیل ، میوه ای خوشبو گوارا و آبدار شب... مشاهده
شمسا شمس(عربی) + ا (فارسی)،منسوب یه خورشید مشاهده
شمسی شمس(عربی) + ی ( فارسی) مرکب از شمس( خورشید) + یای... مشاهده
شه گل شاهگل مشاهده
شهین مرکب از شه( شاه) + ین( پسوند نسبت) مشاهده
شادیان از روی شادی ، بر اساس شادی ، آهنگ و نوای شادی آور مشاهده
شکر ماده بلوری شیرین و سفیدرنگ، زیبارو، نام معشوقه اصف... مشاهده
شکربانو (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شی... مشاهده
شانو نمایش ، خودنمایی ، نشان دادن ، تئاتر خیابانی مشاهده
شیرین بانو بانوی زیبا و دلنشین مشاهده
شیرین دخت دختر زیبا مشاهده
شباهنگ مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند مشاهده
شراره درخشش، روشنی، جرقه مشاهده
شرمینه شرمین مشاهده
شلاله آبشار مشاهده
شمس الملوک خورشید شاهان ، نام یکی از پادشاهان ایلک خانی ترکست... مشاهده
شمس ایران شمس(عربی) ایران(فارسی) خورشید ایران مشاهده
شمشاد درختی همیشه سبز، شخص خوش قد و قامت مشاهده
شمه بوی خوش مشاهده
شمیرا نام عمه شیرین در منظومه خسروشیرین مشاهده
شمیس مصغر شمس مشاهده
شمیسه مؤنث شمیس ، مصغر شمس مشاهده
شمیلا شمیل(عربی) + ا(فارسی) ، منسوب به شمیل، نسیم و باد... مشاهده
شمیمه واحد شمیم، یک بوی خوش مشاهده
شناز شیناز، لطیف و نازنین ، مرکب از شی(شبنم)+ناز مشاهده
شناسا آگاه و مطلع مشاهده
شنبلید نام گلی است، از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین دخت... مشاهده
شهبانو شاه بانو ملکه، همسر شاه مشاهده
شهپر شاه پر ، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ... مشاهده
شهددخت شهد(عربی) + دخت (فارسی) دختر شیرین مشاهده
شهرآرا آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است مشاهده
شاپری شاه پری مشاهده
شهرگل گل شهر مشاهده
شاخ شمشاد کنایه از قدبلند و رعنا مشاهده
شاخ نبات شاخ(فارسی) + نبات(عربی) ، شاخ شکر، نام افسانه ای م... مشاهده
شهرناز از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی... مشاهده
شاخسار محل انبوهی شاخه های درخت مشاهده
شادآفرید آن که شاد آفریده شد، آفریده شاد مشاهده
شادان بانو بانوی شاد مشاهده
شادانه شاهدانه مشاهده
شادبانو بانوی شاد مشاهده
شهرویه نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
شادبهر آن که از شادی بهره دارد، خوشحال مشاهده
شادپری پری شاد مشاهده