اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شراره درخشش، روشنی، جرقه مشاهده
شعله زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی مشاهده
شمسی شمس(عربی) + ی ( فارسی) مرکب از شمس( خورشید) + یای... مشاهده
شهدیس درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خا... مشاهده
شهین مرکب از شه( شاه) + ین( پسوند نسبت) مشاهده
شارینا متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شیدرخ خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید در... مشاهده
شلاله آبشار مشاهده
شکوفا شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته مشاهده
شری منطقه‌ای در همدان مشاهده
شمیس مصغر شمس مشاهده
شهبانو شاه بانو ملکه، همسر شاه مشاهده
شاه پرند نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
شیدخت دختر خورشید مشاهده
شباهنگ مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند مشاهده
شمایل خوبیها و خصلتهای نیکو و پسندیده، شکل و صورت مشاهده
شمسا شمس(عربی) + ا (فارسی)،منسوب یه خورشید مشاهده
شمیلا شمیل(عربی) + ا(فارسی) ، منسوب به شمیل، نسیم و باد... مشاهده
شهنواز مورد نوازش شاه قرار گرفته مشاهده
شیرین دخت دختر زیبا مشاهده
شب بو گلی معطر و زینتی در رنگهای متفاوت مشاهده
شرمینه شرمین مشاهده
شفیقه مؤنث شفیق،مهربان مشاهده
شلیر به فتح شین ، شلیل ، میوه ای خوشبو گوارا و آبدار شب... مشاهده
شه گل شاهگل مشاهده
شاخ شمشاد کنایه از قدبلند و رعنا مشاهده
شادناز مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شه... مشاهده
شادک نام مستعار سمک در داستان سمک عیار مشاهده
شادیان از روی شادی ، بر اساس شادی ، آهنگ و نوای شادی آور مشاهده
شکربانو (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شی... مشاهده
شاریس نام یکی از توابع قزوین مشاهده
شیبا شیوا آشفته، پریشان مشاهده
شاه صنم شاه(فارسی) + صنم(عربی) ، شاه زیبارویان، نام همسر ف... مشاهده
شاهبانو ملکه ، شهبانو، نام دختر فخرالدوله دیلمی مشاهده
شیلر ناحیه ای مرزی در شمال شرقی عراق در مجاورت استان کر... مشاهده
شروانه نام دایه مه پری در داستان سمک عیار مشاهده
شعری نام ستاره ای مشاهده
شمس الملوک خورشید شاهان ، نام یکی از پادشاهان ایلک خانی ترکست... مشاهده
شمس ایران شمس(عربی) ایران(فارسی) خورشید ایران مشاهده
شمشاد درختی همیشه سبز، شخص خوش قد و قامت مشاهده
شمه بوی خوش مشاهده
شمیرا نام عمه شیرین در منظومه خسروشیرین مشاهده
شمیسه مؤنث شمیس ، مصغر شمس مشاهده
شمیمه واحد شمیم، یک بوی خوش مشاهده
شناز شیناز، لطیف و نازنین ، مرکب از شی(شبنم)+ناز مشاهده
شناسا آگاه و مطلع مشاهده
شنبلید نام گلی است، از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین دخت... مشاهده
شهپر شاه پر ، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ... مشاهده
شهددخت شهد(عربی) + دخت (فارسی) دختر شیرین مشاهده
شهرآرا آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است مشاهده