اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شادیانه از روی شادی ، بر اساس شادی ، آهنگ و نوای شادی آور مشاهده
شاران گردنبند درست شده از بادام مشاهده
شارمین خجسته فرخنده مشاهده
شارمینا خجسته ، فرخنده ، مرکب از شارمین(سنسکریت) + الف تان... مشاهده
شارک سار(پرنده) مشاهده
شاریس نام یکی از توابع قزوین مشاهده
شارین متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شارینا متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شاسپرم ریحان مشاهده
شالیزار برنجزار مشاهده
شامان اندازه و پیمانه ، نام دهی در شهر دامغان مشاهده
شامیرام نامش بلند باد مشاهده
شانا باد ملایم مشاهده
شانو نمایش ، خودنمایی ، نشان دادن ، تئاتر خیابانی مشاهده
شاه آذر شاه آتش مشاهده