اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شادخاتون بانوی شاد مشاهده
شاددخت دختر شاد مشاهده
شادرخ آن که چهره ای شاد و متبسم دارد مشاهده
شادرو شادرخ مشاهده
شادروز نیکروز، خوشبخت مشاهده
شادفر آن که دارای شکوه و شادی است مشاهده
شادگل آن که چون گل شاداب است مشاهده
شادگون شاد و خوشحال مشاهده
شهنواز مورد نوازش شاه قرار گرفته مشاهده
شادمانه خشنود، شاد مشاهده
شهیره بانوی مشهور ، دختر نامدار مشاهده
شادناز مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شه... مشاهده
شادنوش نوشنده شادی، شاد و خوشحال مشاهده
شوانه گله بان، چوپان مشاهده
شادور شادمان، خوشحال مشاهده
شوخ شنگ نام دختری در رمان تبریز مه آلود مشاهده
شادک نام مستعار سمک در داستان سمک عیار مشاهده
شورآفرین ایجاد کننده هیجان و شوق مشاهده
شادکامه کامروا، خوشحال، شادمان مشاهده
شورانگیز هیجان انگیز مشاهده
شوشا نام قدیم شوش مشاهده
شوق انگیز شوق(عربی) + انگیز(فارسی) آنچه سبب شوق می شود، اشتی... مشاهده
شادیانه از روی شادی ، بر اساس شادی ، آهنگ و نوای شادی آور مشاهده
شکال در گویش مازندران آهو مشاهده
شکردخت (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین مشاهده
شکرناز (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ناز(فارسی) دارای ناز... مشاهده
شکرین (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ین(فارسی) هر چیز شیری... مشاهده
شارک سار(پرنده) مشاهده
شکفته باز شده، شاداب، تازه، خندان مشاهده
شاریس نام یکی از توابع قزوین مشاهده
شاسپرم ریحان مشاهده
شکوه دخت دختر باوقار مشاهده
شالیزار برنجزار مشاهده
شکوه ناز آن که دارای شکوه و زیبایی است مشاهده
شامان اندازه و پیمانه ، نام دهی در شهر دامغان مشاهده
شکوهنده با شکوه، دارنده شکوه و جلال مشاهده
شکوهه جمال، زیبایی مشاهده
شامیرام نامش بلند باد مشاهده
شکیبه بردبار و صبور مشاهده
شاه آذر شاه آتش مشاهده
شیبا شیوا آشفته، پریشان مشاهده
شاه آفرید آفریده شاه ، نام دختر فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسا... مشاهده
شاه اسپرم شاسپرم مشاهده
شاه بانگ گیاهی با میوه زرد رنگ و معطر مشاهده
شاه پرک شاپرک مشاهده
شیدر آن که چهره ای زیبا و درشان دارد مشاهده
شاه پسند گیاهی کاشتنی و زینتی که گلهای رنگارنگ چتری دارد مشاهده
شاه پونه نام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
شاه جهان مَلِک و سرور عالم ، نام یکی از مهمترین قله های رشت... مشاهده
شاه خاتون بانوی پادشاه،نام دختر قدرخان، پادشاه ترکستان در دو... مشاهده