اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شاپری شاه پری مشاهده
شهرگل گل شهر مشاهده
شاخ نبات شاخ(فارسی) + نبات(عربی) ، شاخ شکر، نام افسانه ای م... مشاهده
شهرناز از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی... مشاهده
شاخسار محل انبوهی شاخه های درخت مشاهده
شادآفرید آن که شاد آفریده شد، آفریده شاد مشاهده
شادان بانو بانوی شاد مشاهده
شادانه شاهدانه مشاهده
شادبانو بانوی شاد مشاهده
شهرویه نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
شادبهر آن که از شادی بهره دارد، خوشحال مشاهده
شادپری پری شاد مشاهده
شادخاتون بانوی شاد مشاهده
شاددخت دختر شاد مشاهده
شادرخ آن که چهره ای شاد و متبسم دارد مشاهده
شادرو شادرخ مشاهده
شادروز نیکروز، خوشبخت مشاهده
شادفر آن که دارای شکوه و شادی است مشاهده
شادگل آن که چون گل شاداب است مشاهده
شادگون شاد و خوشحال مشاهده
شادمانه خشنود، شاد مشاهده
شهیره بانوی مشهور ، دختر نامدار مشاهده
شادنوش نوشنده شادی، شاد و خوشحال مشاهده
شوانه گله بان، چوپان مشاهده
شادور شادمان، خوشحال مشاهده
شوخ شنگ نام دختری در رمان تبریز مه آلود مشاهده
شورآفرین ایجاد کننده هیجان و شوق مشاهده
شادکامه کامروا، خوشحال، شادمان مشاهده
شورانگیز هیجان انگیز مشاهده
شوشا نام قدیم شوش مشاهده
شوق انگیز شوق(عربی) + انگیز(فارسی) آنچه سبب شوق می شود، اشتی... مشاهده
شادیانه از روی شادی ، بر اساس شادی ، آهنگ و نوای شادی آور مشاهده
شکال در گویش مازندران آهو مشاهده
شکردخت (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین مشاهده
شکرناز (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ناز(فارسی) دارای ناز... مشاهده
شکرین (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ین(فارسی) هر چیز شیری... مشاهده
شارک سار(پرنده) مشاهده
شکفته باز شده، شاداب، تازه، خندان مشاهده
شاسپرم ریحان مشاهده
شکوه دخت دختر باوقار مشاهده
شالیزار برنجزار مشاهده
شکوه ناز آن که دارای شکوه و زیبایی است مشاهده
شامان اندازه و پیمانه ، نام دهی در شهر دامغان مشاهده
شکوهنده با شکوه، دارنده شکوه و جلال مشاهده
شکوهه جمال، زیبایی مشاهده
شامیرام نامش بلند باد مشاهده
شکیبه بردبار و صبور مشاهده
شاه آذر شاه آتش مشاهده
شاه آفرید آفریده شاه ، نام دختر فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسا... مشاهده
شاه اسپرم شاسپرم مشاهده