اسم پسر با غ

نام معنی نام جزییات
غاتفر از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زم... مشاهده
غاثر معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع) مشاهده
غازان قازان، پادشاه مغولی ایران مشاهده
غازی جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاری... مشاهده
غالب چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی مشاهده
غباد قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شا... مشاهده
غدیر آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه ومدینه که در آنج... مشاهده
غضنفر شیر بیشه مشاهده
غفار آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند مشاهده
غفور بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند مشاهده
غلام ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعض... مشاهده
غلامرضا مرکب از دو اسم غلام و رضا مشاهده
غلامعلی کسی که حضرت علی علیه السلام آقا و سرور اوست ، مرکب... مشاهده
غیاث فریادرس، از نامهای خداوند مشاهده
غیاث الدین پناه دین مشاهده