اسم دختر با ز

نام معنی نام جزییات
زهرا روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص) مشاهده
زینب نام دختر علی (ع) و خواهر حسین(ع) مشاهده
زهره نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجر... مشاهده
زیبا آن که یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است ، دلنشی... مشاهده
زیتون میوه بیضی شکل سفت و گوشتی که رنگ ان در مراحل مختلف... مشاهده
زویا مشاهده
زلیخا نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف(ع) شد مشاهده
زلال پاک ، خالص مشاهده
زهراناز درخشنده و نازنین ، ترکیبی قشنگ از نام زهرا مشاهده
زینت آنچه برای آرایش و زیبا کردن به کار می رود مشاهده
زکیه مؤنث زکی، پاک، طاهر، پارسا مشاهده
زرگل زرین گل مشاهده
زینا مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده
زهیرا به ضم ز و فتح ه و سکون ی ، درخت پر شکوفه ، دختر زی... مشاهده
زرین از جنس زر، به رنگ زر، طلایی مشاهده
زمانه روزگار، چرخ مشاهده
زمرد نام سنگی قیمتی به رنگ سبز مشاهده
زاهده عربی مؤنث زاهد مشاهده
زعفران گیاهی علفی، چند ساله، و از خانواده زنبق که گلهای پ... مشاهده
زرمان مانند زر، بسیار زیبا مشاهده
زرینه نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد وبه د... مشاهده
زیور زینت، پیرایه مشاهده
زرتا همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا مشاهده
زرناز مرکب از زر( طلا) + ناز( کرمه) مشاهده
زوفا گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع مشاهده
زیتونه یکدانه زیتون مشاهده
زیوین نقره ای، نقره گون مشاهده
زامیر آواز مشاهده
زاکیه نیکو، پاکیزه مشاهده
زربانو بانویی که چون زر می درخشد، نام دختر رستم پهلوان شا... مشاهده
زربین سرو کوهی مشاهده
زرپری آن که چون زر و پری درخشنده و زیباست مشاهده
زرتاج زر(فارسی) + تاج(فارسی) زرین تاج مشاهده
زرخاتون زر( طلا) + خاتون( بانو) مشاهده
زردخت مرکب از زر( طلا) + دخت ( دختر) مشاهده
زردیس به شکل زر مشاهده
زرشام نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی مشاهده
زرنگیس زرین گیس زرین گیس مشاهده
زرنوش نام شهری که دارا آن را بنا کرده بود مشاهده
زرواندخت مرکب از زروان ( نام ایزدی) + دخت ( دختر) مشاهده
زرکا گیلکی نوعی پرنده مشاهده
زرین تاج زرین ( فارسی) + تاج( معرب) آن که تاجی از طلا بر سر... مشاهده
زرین دخت مرکب از زرین ( طلایی یا از جنس زر) + دخت( دختر) مشاهده
زرین گل آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است مشاهده
زرین گیس آن که موهایی به رنگ طلا دارد ، نام زنی در منظومه و... مشاهده
زرین مهر خورشید طلایی مشاهده
زرین نرگسه ستاره های آسمان مشاهده
زرین نگار آراسته شده با زر مشاهده
زرین همای همای زرین، آفتاب مشاهده
زرین هور خورشید طلایی مشاهده