اسم دختر با ز

نام معنی نام جزییات
زامیر آواز مشاهده
زاهده عربی مؤنث زاهد مشاهده
زاکیه نیکو، پاکیزه مشاهده
زربانو بانویی که چون زر می درخشد، نام دختر رستم پهلوان شا... مشاهده
زربین سرو کوهی مشاهده
زرپری آن که چون زر و پری درخشنده و زیباست مشاهده
زرتا همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا مشاهده
زرتاج زر(فارسی) + تاج(فارسی) زرین تاج مشاهده
زرخاتون زر( طلا) + خاتون( بانو) مشاهده
زردخت مرکب از زر( طلا) + دخت ( دختر) مشاهده
زردیس به شکل زر مشاهده
زرشام نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی مشاهده
زرگل زرین گل مشاهده
زرمان مانند زر، بسیار زیبا مشاهده
زرناز مرکب از زر( طلا) + ناز( کرمه) مشاهده