اسم دختر با ز

نام معنی نام جزییات
زگما نام پلی در زمان سلوکیان که سلوکیه را به شهر آپاما... مشاهده
زمزم نام چشمه ای در نزدیکی کعبه مشاهده
زمزمه صدای حرف زدن آهسته ، صدای آواز خواندن آهسته ، صدا... مشاهده
زنبق گلی درشت به رنگهای بنفش، سفید، یا زرد مشاهده
زیب النساء زیب (فارسی) + نسا (عربی) ، بهترین زنان، زیباترین ز... مشاهده
زیباچهر آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا مشاهده
زیبارخ آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا مشاهده
زیبان زیبا، خوشایند مشاهده
زیبنده شایسته، سزاوار ، زیبا، آراسته مشاهده
زیتون خاتون زیتون (عربی) + خاتون(فارسی) ، مرکب از زیتون + خاتو... مشاهده
زیرجد نام سنگی قیمتی به رنگ سبز مایل به زرد مشاهده
زیوا زیبا مشاهده
زیورتاج آن که چون زیور و جواهری بر تاج می درخشد مشاهده
زییده مصغر زبده، برگزیده کوچک، نام چندتن از زنان معروف ع... مشاهده