اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
ابتسام تبسم، لبخند مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
ابریشم تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به د... مشاهده
ابناس خواهر حضرت یعقوب و عمه حضرت یوسف ، همچنین نام قریه... مشاهده
احترام بزرگ داشتن مشاهده
احلام جمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها مشاهده
اختر گلی به رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی،و زرد که ریز است... مشاهده
اخگر پاره آتش مشاهده
ادرینا تکیه گاه مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
ارتاش مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی) مشاهده
اردک دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
اردیبهشت نام ماه دوم از سال شمسی، نام فرشته ای که نماینده پ... مشاهده
ارزنده محترم، دارای احترام مشاهده
ارزینه ارزنده، گرانبها مشاهده