اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
افرینا نام دختر سیامک پیشدادی مشاهده
افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا مشاهده
افسر کلاه پادشاهی، تاج مشاهده
افسرخاتون افسر(فارسی) + خاتون(فارسی)، تاج بانو ، سر‌آمد همه... مشاهده
افسردخت افسر( تاج) + دخت ( دختر)سرآمد همه دختران مشاهده
افسون سحرانگیزی، جاذبه مشاهده
افشان آشفته و پریشان(در مورد زلف به کار می‌رود)، ریشه اف... مشاهده
افشید روشنایی خورشید مشاهده
افق خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد مشاهده
اقاقی اقاقیا،درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دار... مشاهده
اقاقیا درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد مشاهده
اقدس پاک تر، مقدس تر مشاهده
اقلیما نام دختر آدم(ع) مشاهده
اقلیمیا اقلیما،نام دختر آدم(ع) مشاهده
الاهه الهه مشاهده