اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
اروشه اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید مشاهده
ارون (به فتح الف) شاد و شادمان مشاهده
ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ... مشاهده
اریحا مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه... مشاهده
اریدیس (به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکی... مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
اریکا نام روستایی در استان مازندران مشاهده
اسپانتا سپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
اسپنتا سپنتا ، پاک و مقدس مشاهده
اسپنوی از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان... مشاهده
استاتیرا همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
استر ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اسرا در گویش سمنان اشک مشاهده