اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
ایوان ایوان، تراس مشاهده
اشتار الهه عشق و برکت مشاهده
افروغ تابش روشنی - شعاع آفتاب تابش ماه - نام یکی از شارح... مشاهده
افرینا نام دختر سیامک پیشدادی مشاهده
افسر کلاه پادشاهی، تاج مشاهده
افسرخاتون افسر(فارسی) + خاتون(فارسی)، تاج بانو ، سر‌آمد همه... مشاهده
افسردخت افسر( تاج) + دخت ( دختر)سرآمد همه دختران مشاهده
افشان آشفته و پریشان(در مورد زلف به کار می‌رود)، ریشه اف... مشاهده
اقاقی اقاقیا،درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دار... مشاهده
اقاقیا درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد مشاهده
اقدس پاک تر، مقدس تر مشاهده
اقلیمیا اقلیما،نام دختر آدم(ع) مشاهده
الله نظر کسی که نظرکرده خداست مشاهده
الماس خاتون الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس مشاهده
المینا مشاهده
ابناس خواهر حضرت یعقوب و عمه حضرت یوسف ، همچنین نام قریه... مشاهده
الکا سرزمین، ناحیه مشاهده
احترام بزرگ داشتن مشاهده
امانه به فتح الف ، اطمینان و آرامش قلب ، دختری که وجودش... مشاهده
اختر گلی به رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی،و زرد که ریز است... مشاهده
امیده امید مشاهده
اخگر پاره آتش مشاهده
امیردخت دختر پادشاه، شاهدخت مشاهده
امیله امیل ، معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که... مشاهده
ارتاش مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی) مشاهده
امین دخت امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار مشاهده
انارگل گل انار مشاهده
انگیزه آنچه یا آن که کسی را وادار به کار کند، محرک، باعث مشاهده
انوشه دخت دختر جاویدان، دختر شادمان مشاهده
اردیبهشت نام ماه دوم از سال شمسی، نام فرشته ای که نماینده پ... مشاهده
انوشه روان انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان ن... مشاهده
انوشک نام زنی در زمان ساسانیان مشاهده
ارزنده محترم، دارای احترام مشاهده
انوشکا زیبا ، خوش اندام ، جذاب ، این اسم در هندوستان نیز... مشاهده
انوشکزاد انوش زاد مشاهده
ارزینه ارزنده، گرانبها مشاهده
انیسون آنیس ، مقاومت و اعتراض مشاهده
اوران در گویش سیستان مشاهده
ارشامه آرشامه مشاهده
اورنینا ربة النوع فراوانی نعمت مشاهده
اوریسا نام یکی از ایالتهای هندوستان مشاهده
اورینا در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی مشاهده
ارغنون نام سازی است مشاهده
ارم نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
ايپك (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف مشاهده
اکلیل تاج مشاهده
ارناز از نامهای باستانی مشاهده
ایده فکر و اندیشه، رأی مشاهده
اروس سفید ، درخشان، زیبا مشاهده
ایران دخت دختر ایران، نام همسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده