اسم ارمنی

نام معنی نام جزییات
آرارات نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر... مشاهده
آرتوش از نامهای باستانی ارمنی مشاهده
آرمینه ارمنی، دختر ارمنی مشاهده
آریس برزگر مشاهده
آریستا آریستاکس ، برزگر ، کشاورز مشاهده
آلنوش عروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا مشاهده
آنوش از پایتختهای قدیم ارمنستان مشاهده
اردشام پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیا... مشاهده
تیگران نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
ژنیا ژنیک مشاهده
ژنیک با استعداد، نابغه مشاهده
سدا نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی مشاهده
سوان نام دریاچه ای در ارمنستان مشاهده
گارنیک پری کوچک مشاهده
گیلدا طلا مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا