اسم دختر با ه

نام معنی نام جزییات
هاجر معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر... مشاهده
هارا کوهستان مشاهده
هاله معرب از یونانی حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاهی گر... مشاهده
هانا پناه، امید،نفس، فریاد مشاهده
هانه چشمه مشاهده
هانیا مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز مشاهده
هانیه هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وس... مشاهده
هایده توبه کننده، به حق بازگردنده مشاهده
هدا هدی، هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر د... مشاهده
هدسه همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل د... مشاهده
هدی هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
هرانوش دختری با روی برافروخته ، دختر آتش ، کنایه از دختر... مشاهده
هرمیس شیر یا کرگدن مشاهده
هرمینا سفر حرکت مشاهده