اسم دختر با ه

نام معنی نام جزییات
هانا <p>نام دخترانه هانا با تلفظ /Hā.nā/ و املا Hana یا... مشاهده
هلیا <p>تلفظ ( helia) اسمی دخترانه و یونانی</p> <p>به... مشاهده
همتا نظیر، مانند مشاهده
هستی وجود، زندگی، زندگانی مشاهده
هلنا <p>(تلفظ: helenā) اسمی دخترانه و یونانی</p> <p>به... مشاهده
هلما <p>نام دخترانه هلما با تلفظ/Helma/ و املا Helma&nb... مشاهده
هلن <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هلن با تلفظ/Hələn/&n... مشاهده
هانیه هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وس... مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
هیلدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هیلدا با تلفظ/Hildā/... مشاهده
هدی هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش ب... مشاهده
هیما <p>(تلفظ: hima) اسمی دخترانه و ایرانی/عربی&nbsp;&n... مشاهده
هانیا مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز مشاهده
هلینا هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یون... مشاهده
هورام مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس مشاهده
هومهر دوست مشاهده
هویار یار خوب و خوش مشاهده
هدا هدی، هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر د... مشاهده
هونیا شعر مشاهده
هیلان آشیانة، مکان آرامش مشاهده
هیدیکا آرام.یواش ، به آهستگی مشاهده
هنگامه شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب مشاهده
هاله معرب از یونانی حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاهی گر... مشاهده
هیمو پاک دامن مشاهده
هاجر معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر... مشاهده
هرانوش دختری با روی برافروخته ، دختر آتش ، کنایه از دختر... مشاهده
هنیا به فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد مشاهده
هوزان نرگس نو شکفته مشاهده
هورناز خورشید زیبا مشاهده
هینا ماهر مشاهده
هانه چشمه مشاهده
هوژین آموختن مشاهده
هورشید خورشید، آفتاب مشاهده
هایده توبه کننده، به حق بازگردنده مشاهده
هلاله گلی زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن مشاهده
هور خور،خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکا... مشاهده
هورمهر خورشید مشاهده
هناو زهره، شجاعت مشاهده
هیژان ارزیدن ، جنبیدن مشاهده
هلنسا هل(فارسی) + نسا(عربی) زنان معطر مشاهده
هنار انار مشاهده
هوروش درخشان و زیبا چون خورشید مشاهده
هوری نور خورشید مشاهده
هیران قرار مشاهده
هورداد داده خورشید مشاهده
هوردیس زیبا و روشن چون خورشید مشاهده
هورزاد زاده خورشید مشاهده
هورشاد مرکب از هور( خورشید) + شاد مشاهده