اسم دختر با ه

نام معنی نام جزییات
هانا <p>نام دخترانه هانا با تلفظ /Hā.nā/ و املا Hana یا... مشاهده
هلیا <p>تلفظ ( helia) اسمی دخترانه و یونانی</p> <p>به... مشاهده
هستی وجود، زندگی، زندگانی مشاهده
هلنا <p>(تلفظ: helenā) اسمی دخترانه و یونانی</p> <p>به... مشاهده
هلما <p>نام دخترانه هلما با تلفظ/Helma/ و املا Helma&nb... مشاهده
همتا نظیر، مانند مشاهده
هلن <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هلن با تلفظ/Hələn/&n... مشاهده
هانیه هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وس... مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
هیلدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هیلدا با تلفظ/Hildā/... مشاهده
هدی هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش ب... مشاهده
هیما <p>(تلفظ: hima) اسمی دخترانه و ایرانی/عربی&nbsp;&n... مشاهده
هانیا مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز مشاهده
هلینا هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یون... مشاهده
هورام مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس مشاهده
هومهر دوست مشاهده
هویار یار خوب و خوش مشاهده
هدا هدی، هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر د... مشاهده
هونیا شعر مشاهده
هیلان آشیانة، مکان آرامش مشاهده
هیمو پاک دامن مشاهده
هیدیکا آرام.یواش ، به آهستگی مشاهده
هرانوش دختری با روی برافروخته ، دختر آتش ، کنایه از دختر... مشاهده
هنگامه شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب مشاهده
هوزان نرگس نو شکفته مشاهده
هاجر معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر... مشاهده
هنیا به فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد مشاهده
هورناز خورشید زیبا مشاهده
هینا ماهر مشاهده
هورمهر خورشید مشاهده
هاله معرب از یونانی حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاهی گر... مشاهده
هورشید خورشید، آفتاب مشاهده
هیژان ارزیدن ، جنبیدن مشاهده
هانه چشمه مشاهده
هلاله گلی زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن مشاهده
هلنسا هل(فارسی) + نسا(عربی) زنان معطر مشاهده
هنار انار مشاهده
هوژین آموختن مشاهده
هایده توبه کننده، به حق بازگردنده مشاهده
هرمیس شیر یا کرگدن مشاهده
هرمینا سفر حرکت مشاهده
هستنوه قیام تودةمردم مشاهده
هفدن وزن شعر مشاهده
هفیان آرام گرفتن مشاهده
هگبه رةآورد، هدیةسفر، خورجین مشاهده
هلپرین رقصیدن مشاهده
هلیون هلیوس ، خورشید مشاهده
همایون بخت خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب مشاهده