اسم دختر با ه

نام معنی نام جزییات
هستنوه قیام تودةمردم مشاهده
هستی وجود، زندگی، زندگانی مشاهده
هفدن وزن شعر مشاهده
هفیان آرام گرفتن مشاهده
هگبه رةآورد، هدیةسفر، خورجین مشاهده
هلاله گلی زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن مشاهده
هلپرین رقصیدن مشاهده
هلما محافظ مشاهده
هلن فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان هم... مشاهده
هلنا هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یون... مشاهده
هلنسا هل(فارسی) + نسا(عربی) زنان معطر مشاهده
هلیا خورشید مشاهده
هلینا هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یون... مشاهده
هلیون هلیوس ، خورشید مشاهده
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش ب... مشاهده