اسم پسر با ل

نام معنی نام جزییات
لنا نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
لاوان لابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعق... مشاهده
لیث شیر درنده، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری مشاهده
لطیف نرم و خوشایند مشاهده
لطف الله مهربانی و لطف خدا مشاهده
لقمان نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و د... مشاهده
لهراسب لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
لبیب عاقل، خردمند مشاهده
لیبرا آزاده ، رها (به کسر ب) مشاهده
لابان عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع) مشاهده
لار نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است مشاهده
لسان الدین زبان گویای دین مشاهده
لطف الدین لطف دین مشاهده
لطفعلی آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی... مشاهده
لنبک از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهر... مشاهده
لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جز... مشاهده
لهراسپ صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروند... مشاهده
لواده از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسر... مشاهده