اسم پسر با ل

نام معنی نام جزییات
لابان عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع) مشاهده
لار نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است مشاهده
لاوان لابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعق... مشاهده
لاوین نام منطقه ای مرزی در مغرب ایران مشاهده
لبیب عاقل، خردمند مشاهده
لسان الدین زبان گویای دین مشاهده
لطف الدین لطف دین مشاهده
لطف الله مهربانی و لطف خدا مشاهده
لطفعلی آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی... مشاهده
لطیف نرم و خوشایند مشاهده
لقمان نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و د... مشاهده
لنا نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی مشاهده
لنبک از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهر... مشاهده
لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جز... مشاهده
لهراسب لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده