اسم پسر با ل

نام معنی نام جزییات
لنا نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
لیث شیر درنده، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری مشاهده
لطف الله مهربانی و لطف خدا مشاهده
لطیف نرم و خوشایند مشاهده
لاوان لابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعق... مشاهده
لقمان نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و د... مشاهده
لهراسب لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
لابان عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع) مشاهده
لار نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است مشاهده
لبیب عاقل، خردمند مشاهده
لسان الدین زبان گویای دین مشاهده
لطف الدین لطف دین مشاهده
لطفعلی آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی... مشاهده
لنبک از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهر... مشاهده
لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جز... مشاهده
لهراسپ صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروند... مشاهده
لواده از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسر... مشاهده
لیبرا آزاده ، رها (به کسر ب) مشاهده